Gmina Brześć Kujawski
Powróć do: Wydziały/Referaty

Wydział Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

Naczelnik Wydziału edukacji, bezpieczeństwa i Spraw Społecznych - Monika Podlewska
tel.: (54) 251 60 72
e-mail: m.podlewska@brzesckujawski.pl


            tel.: (54) 251 60 70, e-mail: justyna.ziemecka@brzesckujawski.pl

 • Sprawy i inicjatywy społeczne - Marlena Pińkowska-Gawłowska

            tel.: (54) 251 60 75, e-mail: m.pinkowska-gawlowska@brzesckujawski.pl


Zakres czynności:

 • ewidencja ludności i dowodów osobistych jako zadań zleconych administracji rządowej, w tym spraw meldunkowych, udostępniania danych z rejestru mieszkańców, dowodów osobistych, wyborów i rejestru wyborców, referendów i spisów powszechnych;
 • rejestracja działalności gospodarczej (CEiDG) oraz zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego przy produkcji rolnej;
 • realizowanie spraw z zakresu zadań Gminy wobec Ochotniczych Straży Pożarnych we współdziałaniu z Komendantem Miejsko-Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych;
 • realizacja spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, w tym prowadzenia i rejestracji ewidencji osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz współudział w prowadzeniu kwalifikacji wojskowej;
 • zarządzanie kryzysowe, w tym: realizacja zadań związanych z zapewnieniem procesu kierowania działaniami w zakresie monitorowania, analizowania i prognozowania rozwoju zagrożeń, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń  na terenie Gminy, opracowanie i przygotowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego, realizacja przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym, organizowanie szkoleń i treningów związanych z tematyką zarządzania kryzysowego;
 • realizacja spraw z zakresu obrony cywilnej, w tym opracowywania i aktualizacji planów obrony cywilnej, zaopatrywania w sprzęt i środki w zakresie obrony cywilnej oraz uczestniczenia w planowaniu i organizowaniu ewakuacji ludności na wypadek zdarzenia masowego;
 • realizacja spraw obronnych, w tym opraccowanie planów i programów szkolenia obronnego, przygotowania i aktualizowania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz prowadzenia dokumentacji stałego dyżuru i akcji kurierskiej;
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • dodatki mieszkaniowe i energetyczne;
 • fundusz sołecki, inicjatywy lokalne;
 • administraowanie budynkami świetlic wiejskich, stanowiących własnośc Gminy i wchodzących w skład jej mienia komunalnego
 • zezwolenia na organizację imprez z uwzględnieniem bezpieczeństwa imprez masowych: przy imprezach podmiotów zewnętrznych - we współdziałaniu z zarządcą gminnej nieruchomości;
 • kategoryzacja i ewidencja obiektów turystycznych zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych oraz bezpieczeństwa osób kąpiących się;
 • prowadzenie polityki społecznej;
 • polityka zdrowotna, w tym wspieranie doraźnych programów prozdrowotnych;
 • współdziałania ze stowarzyszeniami programowo przygotowanymi do zastępczej realizacji społecznych zadań Gminy i wspomaganie ich funkcjonowania;
 • obsługa funkcjonowania gminy uzdrowiskowej, w tym realizacji zadań wynikających z przepisów ustawowych o gminach uzdrowiskowych, spraw dotyczących terenów górniczych, wody i borowiny, operatu uzdrowiskowego i statutu uzdrowiska;
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem stypendiów sportowych;
 • prowadzenie rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych;
 • wykonywanie zadań organu prowadzącego, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w zakresie zapewnienia kształceni, wychowania i opieki w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę;
 • prowadzenie rejestru instytucji kultury;
 • realizowanie spraw z zakresu sportu, programów sportowych, kultury fizycznej i turystyki;
 • obsługa porozumień z administracją rządową w zakresie utrzymania cmentarzy, grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej;
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych niezbędnych dla prowadzenia działań na rzecz mieszkańców Gminy z zakresu polityki społecznej


 
Pełnomocnik ds. przeciwdziałania uzależnieniom, polityki społecznej i pożytku publicznego – Dorota Czmara
tel.: (54) 251 60 75, e-mail: d.czmara@brzesckujawski.pl

Zakres czynności:

 • obsługa prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych komisji problemowych w sprawach społecznych,
 • obsługa spraw i programu współdziałania z organizacjami pożytku publicznego,
 • obsługa spraw programu zwalczania uzależnień,
 • sprawy infrastruktury społecznej i materialnej przy pomocy socjalnej niepełnosprawnym, osobom starszym, matkom z małymi dziećmi, osobom wykluczonym i innym, potrzebującym pomocy Gminy,
 • prowadzenie gminnych konkursów o zlecenie zadań organizacjom pożytku publicznego,
 • współpraca w opracowywaniu sprawozdań z realizacji programów społecznych, strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz programów osłonowych na rzecz mieszkańców Gminy,
 • wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w pomocy społecznej we współpracy z Brzeskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, instytucjami i organizacjami pozarządowymi,
 • monitorowania konkursów o dotacje na prowadzenie działań na rzecz mieszkańców z zakresu polityki społecznej.