Gmina Brześć Kujawski
Powróć do: Wydziały/Referaty

Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu - Magdalena Mierzwicka
Tel.: (54) 231 63 10
E-mail: rm@brzesckujawski.pl

 

 

Zakres czynności:

 • opracowywanie propozycji i wdrażania zmian w organizacji i funkcjonowaniu Urzędu;
 • przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu projektów zarządzeń, regulaminów, instrukcji, pism okólnych w zakresie organizacji Urzędu oraz sprawowania nadzoru nad ich wykonaniem
 • nadzór nad zarządzaniem dokumentacją w Urzędzie;
 • udział w przygotowywaniu i prowadzenie zbioru upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza;
 • prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków przez Burmistrza, w tym prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
 • koordynacja procesu składania projektów uchwał przygotowanych przez poszczególne komórki organizacyjne do Rady Miejskiej;
 • koordynacja realizacji wolnych wniosków składanych przez Radnych podczas sesji Rady Miejskiej;
 • organizacja przeprowadzenia szkoleń zewnętrznych zamkniętych dla pracowników Urzędu;
 • nadzór nad zapewnieniem obsługi prawnej Urzędu;
 • koordynowanie działań związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane do ich złożenia;
 • współpraca w wykonywaniu czynności bezpośrednio realizowanych przez Kancelarię Ogólną i Archiwum Zakładowe oraz Biuro Rady Miejskiej
 • prowadzenie Biura Rady Miejskiej, w tym obsługa kancelaryjna i organizacyjna posiedzeń Rady, jej Komisji oraz pracy radnych dotyczącej ich działalności w Radzie, w tym prowadzenie obsługi finansowej dotyczącej Rady;
 • prowadzenie rejestrów i zbiorów oryginałów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza, przepisów gminnych, a także wniosków i opinii Komisji Rady oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych;
 • prowadzenie spraw związanych z publikacją uchwał Rady, w tym przekazywanie uchwał organom nadzoru do publikacji lub ogłoszenia zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym;
 • organizowanie konsultacji społecznych, zarządzonych przez Radę;
 • współdziałanie z Przewodniczącym Rady oraz Burmistrzem w sprawie przygotowania sesji Rady, przygotowanie zawiadomień o sesji oraz zaproszeń, kontrola kompletności materiałów na sesję;
 • sprawowanie obsługi sesji i Komisji Rady oraz sporządzanie i udostępnianie protokołów i nagrań obrad;
 • prowadzenie obsługi biurowej i prawnej Rady i Komisji Rady;
 • prowadzenie spraw kierowanych do Rady w zakresie petycji, skarg, wniosków i zapytań, w tym prowadzenie rejestru skarg i wniosków wnoszonych do Rady;
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami w jednostkach pomocniczych Gminy;
 • prowadzenie spraw osobowych radnych oraz udzielanie pomocy w wykonywaniu ich funkcji;
 • prowadzenie obsługi korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej oraz realizacja poleceń Przewodniczącego Rady w granicach jego kompetencji.

 

Kancelaria Ogólna

 

Zakres czynności:

 • realizacja zadań w zakresie obsługi interesantów w ramach prowadzonych Punktów Obsługi Interesanta oraz obsługi korespondencji jawnej, wynikających z obowiązującej instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz - w warunkach lokalnych - doręczanie korespondencji Urzędu, w tym na zasadach obowiązujących w Kodeksie postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej;
 • prowadzenie dziennika korespondencji dla pism wchodzących i wychodzących;
 • odbieranie przesyłek, otwieranie i sprawdzanie wpływów z wyłączeniem przesyłek z adnotacją "do rąk własnych" lub kierowanych imiennie do Burmistrza, Zastępcy, Sekretarza, Skarbnika albo Naczelników Wydziałów i przesyłek poleconych w podwójnych kopertach jeśli na wewnętrznej kopercie znajduje się klauzula "poufne" lub "zastrzeżone";
 • odnotowywanie na piśmie braku awizowanych załączników lub załączników bez pisma;
 • zwrot do nadawcy korespondencji mylnie nadanej;
 • przekazywanie anonimów oraz informacji i deklaracji podatkowych wraz z kopertami z opatrzoną datą wpływu;
 • przekazywanie korespondencji zarejestrowanej i nierejestrowanej (wydawnictwa, gazety, druki nieimienne, itp.) Sekretarzowi do dekretacji - z wyjątkiem faktur i dokumentów księgowych, które po opatrzeniu datownikiem przekazuje się bezpośrednio Skarbnikowi;
 • dostarczanie po dekretacji korespondencji właściwym komórkom organizacyjnym lub pozostawienie jej do odbioru gminnym jednostkom organizacyjnym lub samorządowym instytucjom kultury;
 • odbiór i przekazanie do dekretacji korespondencji ePUAP oraz pism sądowych i ogłoszeń sądowych i komorniczych;
 • wysyłanie korespondencji po zarejestrowaniu i po sprawdzeniu kompletności (adres, znak sprawy, pieczęć urzędowa) listowo, faksem, telefaksem, na nośniku informatycznym lub pocztą elektroniczną;
 • doręczanie na terenie Gminy przez gońca pism i przesyłek, z zachowaniem wymogów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej;
 • w razie konieczności przyjmowanie podań wnoszonych ustnie do protokołu (w trybie art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego) poprzez sporządzenie protokołu podpisanego przez pracownika przejmującego i przez wnoszącego, a w przypadku gdy osoba nie może lub nie umie złożyć podpisu, przyjmowanie podpisu osoby przez nią upoważnionej i uczynienie o tym fakcie stosownej wzmianki;
 • obsługa Archiwum Zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa we współpracy z Archiwistą;