Gmina Brześć Kujawski
Powróć do: Wydziały/Referaty

Referat Drogownictwa, Transportu i Gospodarki Komunalnej

KIEROWNIK REFERATU – Marcin Janusz

tel.: (54) 230 48 57, e-mail: m.janusz@brzesckujawski.pl

Gospodarka odpadami - Wojciech Ciupalski
tel.: (54) 230 48 57, e-mail: odpady@brzesckujawski.pl
Geodeta - Krzysztof Matuszewski 
tel: (54) 230 48 57, e-mail: k.matuszewski@brzesckujawski.pl

Transport i gospodarka komunalna- Karolina Jasińska
tel: (54)230 48 66, e-mail: k.jasinska@brzesckujawski.pl


Zakres czynności:

 • zarządzanie drogami gminnymi w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych, a w przypadku nowych dróg - obsługa od dnia przejęcia z Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych od użytkowania począwszy, w tym m.in. kontrola wykonania zajęcia pasa drogowego, oświetlenia drogowego, ewidencji i kategoryzacji dróg;
 • gospodarka odpadami, utrzymania zieleni oraz sprawy czystości i porządku uregulowane ustawowo;
 • likwidacja szkód powstałych w wyniku uszkodzeń wiat przystankowych oraz innych obiektów i urządzeń gminnych, w tym przygotowywania dokumentacji umożliwiających dochodzenie roszczeń związanych z zaistniałymi szkodami;
 • obsługa Urzędu w zakresie transportu i usług gospodarczych;
 • umieszczanie i utrzymanie tabliczek z nazwami  ulic i placów z nazwami, wymiany, naprawy oraz uzupełniania znaków drogowych i oznakowania nazw ulic;
 • prowadzenie akcji odśnieżania i zwalczania gołoledzi na drogach;
 • planowanie i organizowanie oświetlenia miejsc publicznych, w tym współpracy z Zakładem Energetycznym w zakresie konserwacji i sprawności oświetlenia;
 • transport publiczny i komunikacja, w tym przewozy taksówkami;
 • inwestycje indywidualne, zmierzające do poprawy i ochrony środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków, usuwanie azbestu)
 • geodezja, w tym informacja przestrzenna (m.in. numeracja nieruchomości i nazewnictwo ulic), podziały nieruchomości i opłaty adiacenckie, lokalizacja zjazdów z drogi gminnej;
 • zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym;