Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 18 maja 2024
Imieniny: Alicja, Feliks, Eryk
słonecznie
23°C
Powróć do: Projekty Społeczne

„Do integracji jeden krok – I edycja”

 Logotypy

Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Wyłącznie społecznego na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.   

LGD 

Instytucja zarządzająca grantem:

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

Beneficjent Projektu (wnioskodawca) – Gmina Brześć Kujawski

CEL OGÓLNY: Zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań integracyjnych i edukacyjnych skierowanych do 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (K– 7, M- 5) oraz 8 osób z ich otoczenia (K-5, M-3) w okresie:
od 02.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r.
CEL SZCZEGÓŁOWY: Wsparcie oferowane w projekcie pn. ”DO INTEGRACJI JEDEN KROK – I EDYCJA” jest zgodne z celem szczegółowym tj.: podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców gminy Brześć Kujawski objętych Lokalną Strategią Rozwoju poprzez realizację działań wspierających rozwiązania w zakresie społeczności lokalnej i animacji społecznej w okresie do 30.06.2022 r.
Dla uczestników projektu zaplanowano:

a) aktywizację:

 • warsztaty grupowe z zakresu wsparcia psychologicznego
 • warsztaty grupowe z zakresu wsparcia prawnego
 • warsztaty grupowe z zakresu zdrowego żywienia
 • warsztaty grupowe z zakresu wizerunku
 • warsztaty grupowe relaksacyjne
 • warsztaty grupowe z zakresu aktywizacji społecznej


b) integrację:

 • organizacja spotkania integracyjnego
 • organizacja wyjazdu do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii w Brześciu Kujawskim „WAHADŁO”
 • organizacja wyjazdu do Multikina we Włocławku
 • organizacja wycieczki do Torunia
 • organizacja pikniku integracyjnego w Gospodarstwie Agroturystycznym Eko-Zagroda w Goreniu Dużym.


Uczestnicy projektu uczestniczący w warsztatach z różnorodnych dziedzin podniosą swoją wiedzę, zapoznają się z problemami i punktem widzenia osób zmagających się z podobnymi kłopotami życiowymi i społecznymi, co przyczyni się się do podniesienia aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców gminy Brześć Kujawski objętych LSR.

 

KRYTERIA REKRUTACJI: Uczestnikami projektu będą mogły być osoby spełniające następujące kryteria:

 • Osoby pełnoletnie – podpisane oświadczenie
 • Osoby zamieszkujące na terenie Gminy Brześć Kujawski – podpisane oświadczenie, że zamieszkuje na terenie Gminy Brześć Kujawski wraz z podaniem adresu zamieszkania
 • Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zaświadczenie z BOPS w Brześciu Kujawskim iż są osobą zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z wytycznymi  w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 z dnia  8 lipca 2019 r.
 • Osoby z niepełnosprawnością, w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 – oświadczenie lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
 • Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – zaświadczenie lekarskie
 • Osoby korzystające z PO PŻ – zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej 
 • Osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – podpisane oświadczenie
 • Oświadczenie, iż nie brał udziału w projekcie objętym w ramach projektu grantowego LGD.

 

Rekrutacja zostanie rozpoczęta akcją informacyjną przez UM w Brześciu Kujawskim. Zakłada się dotarcie z informacją o projekcie do uczestników poprzez dystrybucję plakatów w BOPS w Brześciu Kujawskim, UM, stowarzyszeń oraz na stronach www: UM i BOPS.
Proces rekrutacyjny będzie zgodny z zasadą równości szans, w tym równości płci, uwzględniający będzie charakter. grupy docelowej. W celu zapewnienia w projekcie odpowiedniej liczy uczestników utworzone zostanie projekt listy rezerwowej w sytuacji rezygnacji uczestników w czasie jego trwania. W przypadku trudności w rekrutacji założonej liczby uczestników będą organizowane dodatkowe spotkania rekrutacyjne. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie złożą ankietę rekrutacyjną w celu przedstawienia danych do naboru.
Rekrutacja uczestników dokonana zostanie na podstawie wypełnionej ankiety rekrutacyjnej. Koordynator projektu wraz z asystentem koordynatora projektu dokonają oceny punktowej.
Na jej podstawie zostanie sporządzona listę podstawowa i lista rezerwową.
Grupę docelową stanowić będzie 12 uczestników (K-7,M-5), zrekrutowanych na podstawie oceny pod względem formalnym ankiet rekrutacyjnej (zagrożonych wykluczeniem społecznym, lub/i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej). Kryterium dodatkowe - korzystanie z PO PŻ. wielokrotnego wykluczenia) weryfikacja zostanie dokonana na podstawie oświadczenia.
Kwalifikowanie kandydatów na uczestników projektu będzie miała charakter 0-1 - kryterium wagowe (1-10 pkt).

OPIS PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: W projekcie instrumenty zostały zaplanowane adekwatnie dobrane do zidentyfikowanych problemów, specyficznych potrzeb grupy docelowej, obszaru realizacji projektu, innych warunków i ograniczeń.
Cel projektu przyczyni się do zwiększenia dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań integracyjnych i edukacyjnych skierowanych do 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (K– 7,M- 5) oraz 8 osób z ich otoczenia (K-5, M-3) w okresie: od 02.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.

Cel projektu przyczyni się do zwiększenia dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań integracyjnych i edukacyjnych skierowanych do 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (K– 7,M- 5) oraz 8 osób z ich otoczenia (K-5, M-3) w okresie: od 02.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.

Uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie stosownie do potrzeb. Dla uczestników projektu zaplanowano w ramach:

 • aktywizacji (warsztaty grupowe z zakresu wsparcia psychologicznego, warsztaty grupowe z zakresu wsparcia prawnego, warsztaty grupowe z zakresu zdrowego żywienia, warsztaty grupowe z zakresu wizerunku, warsztaty grupowe relaksacyjne, warsztaty grupowe z zakresu aktywizacji społecznej);
 • integracji (spotkanie integracyjne, wyjazd do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii w Brześciu Kujawskim „WAHADŁO”, wyjazd do Multikina we Włocławku, autokarowa wycieczka do Torunia, piknik integracyjny w Gospodarstwie Agroturystycznym Eko-Zagroda w Goreniu Dużym.

 

Wnioskodawca dwa działania o charakterze integracyjnym w wymienionych powyżej zaplanował do realizacji poza obszarem LSR. Uzasadnieniem powyższego jest brak występowania na obszarze LSR atrakcji zaplanowanych w programach wsparcia dla uczestników projektu, dotyczy to:

 • wyjazdu do Multikina we Włocławku (brak na terenie LSR kina - budynek przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami),
 • wycieczki autokarowej do Torunia (brak na terenie LSR Muzeum Piernika - budynek przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, istnieje możliwość wzięcia udziału w pokazie z audiodeskrypcją oraz Planetarium - miejsce, w którym, dzięki specjalnej aparaturze, wyświetlamy popularne pokazy astronomiczne).

 

Do_integracji

Projekt będzie zarządzany równościowo. Zespół Zarządzający zostanie wybrany zgodnie z kompetencjami i nie ze względu na płeć (osoby różnorodne płciowo). K i M będą mieli równy wpływ na decyzje. Osoba pełniąca funkcje Koordynator projektu (K) będzie odpowiedzialna za przestrzeganie zasady równości szans, będzie aktywnie wspierała działania na rzecz równości płci, angażując w nie zespół (na spotkaniach organizacyjnych poruszany będzie problem stereotypizacji płci, zapobiegania dyskryminacji). Członkowie ZZ będą posiadać wiedzę w zakresie przestrzegania zasady równości szans K i M i będą potrafili ją stosować w codziennej pracy przy projekcie. Specjaliści prowadzący wsparcie zostaną poinformowani przez koordynatora na temat sposobów zastosowania zasady równości w odniesieniu do problemów i proj. (przy wyborze specjalistów promowane będą osoby posiadające wiedzę i umiejętności w realizacji działań z zachowaniem zasady równości). Organizacja pracy specjalistów prowadzących wsparcie będzie uwzględniała elastyczne formy pracy oraz będzie wspierała godzenie życia zawodowego/prywatnego, zmienne godziny/dni).

Termin realizacji projektu: od 02.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Dane finansowe:

Całkowity koszt realizacji projektu: 49.792,58 złotych

Kwota dofinansowania: 47.302,95 złotych

Wkład własny: 2.489,63 złotych

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Gmina Brześć Kujawski

Biuro Projektu:

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim 

al. Władysława Łokietka 1a,

87-880 Brześć Kujawski (pokój nr 6) tel. 054 251 60 74 

Załączniki:

Oświadczenie osoby potrzebującej wsparcia

Oświadczenie  o zamieszkaniu

Oświadczenie otoczenia

Oświadczenie Uczestnika Projektu

Umowa z Uczestnikiem DS-1

Formularz rekrutacyjny

Regulamin uczestnictwa w projekcie 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.