Gmina Brześć Kujawski

Konkursy ofert

Zasady przyznawania dotacji

W celu ujednolicenia procedur Burmistrz Brześcia Kujawskiego w drodze zarządzenia wydał Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

W Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim do obsługi konkursów ofert korzystamy z systemu Witkac.pl

Małe granty 

Gmina Brześć Kujawski na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3. Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie gminy są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.witkac.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty. 

Konkursy ofert - BIP

Pliki do pobrania:

Klauzula informacyjna
Format: pdf, 565.13 kB
Wykaz błędów formalnych
Format: pdf, 431.34 kB
Karta oceny oferty
Format: pdf, 740.48 kB
Zasady udzielenia dotacji
Format: pdf, 1.03 MB
Klauzula informacyjna
Format: pdf, 59.97 kB