Gmina Brześć Kujawski
Powróć do: Środowisko

Azbest

Azbest - plakat Mając na uwadze zapisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Z 2011 r., Nr 8 poz. 31) Burmistrz Brześcia Kujawskiego informuje, że wykorzystujący wyroby zawierające azbest (tj. każdy właściciel, zarządca, użytkownik nieruchomości, obiektu lub instalacji budowlanej) obowiązani są dokonywać ich corocznej inwentaryzacji poprzez sporządzenie spisu z natury. Wyniki inwentaryzacji winny być przedkładane przez: osoby fizyczne – burmistrzowi, podmioty prawne – marszałkowi województwa i aktualizowane do dnia 31 stycznia każdego roku.

W związku z powyższym wzywa się mieszkańców gminy posiadających na swych nieruchomościach wyroby zawierające azbest do sporządzenia ich inwentaryzacji bądź aktualizacji przedłożonych już danych poprzez złożenie „informacji o wyrobach zawierających azbest” . Jednocześnie informujemy, że gmina realizuje przyjęty uchwałą Nr XXIX/236/2021 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 30.03.2021 r. „Program ochrony środowiska w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brześć Kujawski na lata 2021-2032”, w ramach którego możliwe jest uzyskanie 70 % dofinansowania na działania polegające na wymianie pokryć dachowych z azbestu w zakresie ich demontażu, transportu i utylizacji. Warunkiem skorzystania z ww. pomocy jest ujęcie w ewidencji wyrobów zawierających azbest występujących na ternie gminy Brześć Kujawski. W związku z tym proszę o zgłaszanie obiektów nie objętych wcześniejszą inwentaryzacją oraz zadeklarowanie się na dofinansowanie na rok 2022.

Przyjmowanie wniosków na uzyskanie dofinansowania na rok 2022 będzie prowadzone do dnia 10.02.2022 r. w Referacie Administracji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim pokój nr 5. Właściciel nieruchomości objętej programem utylizacji azbestu zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia zmiany pokrycia dachowego z eternitowego na inne w Starostwie Powiatowym we Włocławku a w przypadku zmiany konstrukcji dachu budynku uzyskać pozwolenie na budowę wydawane przez w/w organ. Stosowne dokumenty należy po ich uzyskaniu dostarczyć do Punktu Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim. (UWAGA: brak inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest skutkuje brakiem możliwości udziału w programie i usuwaniem ich na własny koszt).

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyznanie dofinansowania azbest 2022
Format: pdf, 693.44 kB
Informacja o wyrobach zawierających azbest
Format: pdf, 54.25 kB