Gmina Brześć Kujawski

Program współpracy i konsultacje

Program współpracy

Corocznie Rada Miejska Brześcia Kujawskiego uchwala „Program współpracy z organizacjamik pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” , który jest realizacją obowiązku wynikającego z art 5, ust 3. ustawy o działalności pozytku publicznego w wolontariacie.

Program ten jest dokumentem, który określa zasady, formy oraz obszary wzajemnej współpracy samorządu gminy i organizacji pozarządowych. 

Dokument ten tworzony jest w oparciu o wiedzę i praktykę pracowników Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim jak również organizacji pozarządowych, które zgodnie z zasadą partnerstwa zapraszane są do pomocy w lepszym identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych jak też zgłaszania swoich propozycji rozwiązań. 

Konsultacje

Jedną z form pozafinansowej współpracy Gminy Brześć Kujawski z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie konsultacji społecznych.

Podstawą prawną do prowadzenia konsultacji społecznych są poniższe dokumenty: