Gmina Brześć Kujawski
Powróć do: Rada Miejska

Zawiadomienia o komisjach

 

 

 


W dniu 1 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim, Plac Władysława Łokietka 1, (pokój Nr 14), odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej:

 • ds. Budżetu, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju;
 •  ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego;
 • Uzdrowiskowej.

Proponowany porządek obrad:

 •  Otwarcie obrad posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, stwierdzenie quorum, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2021r. oraz 25 stycznia 2022 r przez Komisję ds. Budżetu,Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju.
 • Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia z dnia 16 grudnia 2021r. oraz 25 stycznia 2022 r . przez Komisję ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego.
 • Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia z dnia 16 grudnia 2021r. oraz 25 stycznia 2022 r przez Komisję Uzdrowiskową.
 • Informacja dotycząca udzielonych w 2021 roku dotacji na zadania konserwatorskie realizowane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
 • Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Brześć Kujawski na lata 2018 – 2021.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Brześć Kujawski na lata 2022 – 2025.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brześć Kujawski w 2022 roku.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brześć Kujawski na lata 2022 – 2032.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie przystąpienia Gminy Brześć Kujawski do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie przystąpienia Gminy Brześć Kujawski do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym 0001 Miasto Brześć Kujawski 1, w rejonie ul. Przemysłowej i ul. Mickiewicza.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym 0013 Kąty Kolonia, gm. Brześć Kujawski.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym 0002 Miasto Brześć Kujawski 2, w rejonie ul. Kolejowej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brześć Kujawski.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brześciu Kujawskim i nadania jej Statutu.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz przyjęcia Regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
 • Sprawy bieżące.
 • Zakończenie obrad posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

 


 

W dniu 24 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00  w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim, Plac Władysława Łokietka 1, (pokój Nr 14), odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek obrad: 

 • Otwarcie obrad posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 • Rozpatrzenie wniosku dotyczącego złej pracy pracowników firmy „Saniko”.
 • Zakończenie obrad posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.

 


 

W dniu 21 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14.45 w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim, Plac Władysława Łokietka 1, (pokój Nr 14), odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie obrad posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 • Rozpatrzenie Wniosku Formalnego ws. Trzech Dni Ciemności,
 • Zakończenie obrad posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.

 


 

W dniu 15 lutego 2022 r. (wtorek) o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim, Plac Władysława Łokietka 1, (pokój Nr 14), odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie petycji Fundacji im. Nikoli Tesli w sprawie zwołania posiedzeń Rady Miejskiej celem uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcia działań ratowniczych dotyczących:

 • wydania zakazu stosowania „maseczek ochronnych”,
 • wydania zakazu stosowania kwarantann oraz izolacji medycznych,
 • wydania zakazu stosowania „szczepionek” mRNA.

3. Zakończenie obrad posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.

 


 

W dniu 25 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim, Plac Władysława Łokietka 1, (pokój Nr 14), odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej:

 • ds. Budżetu, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju;
 • ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego;
 • Uzdrowiskowej.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, stwierdzenie quorum, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 16 listopada 2021r., z dnia 23 listopada 2021r. oraz wspólnego posiedzenia z dnia 23 listopada 2021r. przez Komisję ds. Budżetu, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 17 listopada 2021r. oraz z wspólnego posiedzenia z dnia 23 listopada 2021 r. przez Komisję ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 16 listopada 2021r. oraz wspólnego posiedzenia z dnia 23 listopada 2021 r. przez Komisję Uzdrowiskową.

5. Informacja Burmistrza Brześcia Kujawskiego w sprawie zabudowanej nieruchomości w Kąkowej Woli, której właścicielem jest Gmina Brześć Kujawski.

6. Informacja Burmistrza Brześcia Kujawskiego w sprawie wyrażenia opinii o zasadności zbycia, nieruchomości będącej własnością Gminy Brześć Kujawski, na cele budownictwa wielorodzinnego.

7. Informacja Burmistrza Brześcia Kujawskiego w sprawie koncepcji przekształcenia Zakładu Usług Komunalnych w inną formę organizacyjną.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej ds. Budżetu, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju na 2022 rok.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego na 2022 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej na 2022 rok.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2022.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2022 – 2040.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz przyjęcia Regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie przystąpienia Gminy Brześć Kujawski do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brześciu Kujawskim i nadania jej Statutu.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/318/2021 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

18. Sprawy bieżące.

19. Zakończenie obrad posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.