herb bk2

inwest19

Menu

oferty pracy17

kamera online2 copy

filmy promocyjne

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim

W dniu 4 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim, Plac Władysława Łokietka 1, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.

Więcej…

Rada

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 29 kwietnia (środa) 2020 roku o godzinie 17.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim odbędzie się XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego obrady będą przebiegać z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności i ochrony, tj. z użyciem niezbędnych rękawic ochronnych, maseczek ochronnych i płynów dezynfekujących.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XIX Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.
1) stwierdzenie quorum,
2) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z obrad:
a) XVII Sesji Rady Miejskiej Nr 17/2020/VIII z dnia 26 lutego 2020 r.
b) XVIII Sesji Rady Miejskiej /nadzwyczajnej/ Nr 18/2020/VIII z dnia 31 marca 2020 r.
​​2. Sprawozdanie Burmistrza z wykonywania w okresie między sesjami ustawowych zadań i zadań wynikających z uchwał Rady.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim  zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie  przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brześć Kujawski na lata 2020 – 2034”.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę w sprawie nazwy ulicy w Brześciu Kujawskim.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie  utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Żłobek – Wieniecka Kraina Malucha”
i nadania jej Statutu.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Brześć Kujawski na lata 2016-2026.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji o przyjęcie uchwały w przedmiocie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.
10. Interpelacje radnych.
11. Zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad XIX Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.

 

Projekty (zip)

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, wprowadzonymi ograniczeniami oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców proszę o rozważenie możliwości śledzenia obrad Rady Miejskiej za pośrednictwem transmisji w BIP Gminy Brześć Kujawski – http://mst-brzesc-kujawski.rbip.mojregion.info/.
                                    
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
W dniu  31 marca 2020 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim, Plac Władysława Łokietka 1, sala Nr 14 (I piętro) odbędzie się XVIII Sesja (nadzwyczajna)  VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim, zwołana na wniosek Burmistrza Brześcia Kujawskiego w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815 ) w związku z § 13 ust. 2 i ust. 3 Statutu Gminy Brześć Kujawski (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2017 r. poz. 413).
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XVIII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.
- stwierdzenie quorum,
- przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim  zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2020-2036.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Brześć Kujawski w 2020 roku.
5. Zamknięcie obrad XVIII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.

    
Projekty uchwał do wglądu

Informacja o aktualnej sytuacji epidemiologicznej

W dniu 26 lutego (środa) 2020 roku o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim odbędzie się XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XVII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.
1) stwierdzenie quorum,
2) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z obrad:
a) XVI Sesji Rady Miejskiej Nr 16/2020/VIII z dnia 14 stycznia 2020 r.
2. Oświadczenie Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie ujęcia obwodnicy Brześcia Kujawskiego w „Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020 - 2030”.
3. Możliwe obszary współpracy Powiatu Włocławskiego i Gminy Brześć Kujawski w bieżącej kadencji.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim za 2019 rok, w świetle raportu rocznego za 2019 rok o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.
​​5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonywania w okresie między sesjami ustawowych zadań i zadań wynikających z uchwał Rady.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2020.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2020 -2036.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie przekazania skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym miasto Brześć Kujawski 1, w rejonie ulic Konarskiego i Traugutta.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zbycia nieruchomości /przy ul. Włodzimierza Karczemnego/.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zbycia nieruchomości /przy ul. Szkolnej/.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Brześć Kujawski w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Brześć Kujawski na rok 2021 oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie przystąpienia Gminy Brześć Kujawski do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brześć Kujawski”.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie przystąpienia Gminy Brześć Kujawski do Programu „Gmina przyjazna Seniorom”.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego.
19. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
20. Przedłożenie informacji Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącej udzielonych w 2019 roku dotacji na zadania konserwatorskie realizowane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
21. Interpelacje radnych.
22. Zapytania radnych.
23. Wolne wnioski i informacje.
24. Zamknięcie obrad XVII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.

Porojekty

W dniu 14 stycznia (wtorek) 2020 roku o godzinie 15.30 w sali obrad  Rady Miejskiej  w Brześciu Kujawskim odbędzie się XVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XVI Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.
1) stwierdzenie quorum,
2) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołów z obrad:
 a) XIV Sesji Rady Miejskiej Nr 14/2019/VIII z dnia 12 grudnia 2019 r.,
 b) XV Sesji Rady Miejskiej Nr 15/2019/VIII z dnia 19 grudnia 2019 r.
2. Sprawozdanie Burmistrza z wykonywania w okresie między sesjami ustawowych zadań i zadań wynikających z uchwał Rady.  
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej na terenie Gminy Brześć Kujawski oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej ds. Budżetu, Środowiska, Rolnictwa  i Rozwoju na 2020 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego na 2020 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Uzdrowiskowej na 2020 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
9. Informacja uzupełniająca o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Brześć Kujawski za rok szkolny 2018/2019.
10. Interpelacje radnych.
11. Zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad XVI Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.

Projekty uchwał

 

Czerwiec 2020
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Komunikaty

 • „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
  Więcej…  
 • Godziny pracy BOPS
  Więcej…  
 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej
  Więcej…  
 • Opłata (II rata) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2020
  Więcej…  
 • Nabór projektów w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych oraz Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej
  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • Nabór wniosków o dofinansowanie - Efektywność Energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.
  Więcej…  
 • Godziny pracy Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim
  Więcej…  
 • Komunikat w związku z odbiorem odpadów wielkogabarytowych
  Więcej…  
 • Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej!
  Więcej…  
 • Dobrostan - przedłużony termin naboru wniosków
  Więcej…  
 • Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji programu POPŻ Podprogram 2019
  Więcej…  
 • Sterylizacja/kastracja, czipowanie psów i kotów domowych na wniosek właścicieli zwierząt - kontynuacja akcji
  Więcej…  
 • Zmiany godzin otwarcia Urzędu Miejskiego (obowiązująca od 4 maja 2020)
  Więcej…  
 • ZUS zwróci nadpłacone składki za marzec
  Więcej…  
 • Zasady postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19
  Więcej…  
 • Aktywność zawodowa na 5+
  Więcej…  
 • Nie wysyłaj wniosków do ZUS e-mailem
  Więcej…  
 • Stypendia i zasiłki szkolne - Procedury dot. rozliczania faktur/rachunków
  Więcej…  
 • Terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych
 • Obowiązkowe wizyty w PUP odwołane
  Więcej…  
 • Opieka wytchnieniowa - edycja 2020 - zgłaszanie potrzeb
  Więcej…  
 • Koronawirus: informacje, komunikaty i zalecenia
  Więcej…  
 • Tarcza antykryzysowa - komunikat ZUS
  Więcej…  
 • Komunikat Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu przedstawiajacy zbiór zasad bezpiecznego korzystania z lasu

  Więcej…  

 • Aplikacja "Kwarantanna domowa" -QR
  Więcej…  
 • Kujawsko-Pomorski ODR informuje o wprowadzaniu załatwiania spraw drogą elektroniczną bądź telefoniczną
  Więcej…  
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 marca 2020 r.
  Więcej…  
 • Komunikat

  W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju zostają zawieszone do odwołania wtorkowe dyżury Burmistrza Brześcia Kujawskiego w zakresie przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków.

   
 • Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim

  W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju, dyżury Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w zakresie przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków zostają zawieszone do odwołania

   
 • Informacja o zakończeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 r
  Więcej…  
 • Komunikat Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim
  Więcej…  
 • PROMAG - spotkanie z mieszkańcami - nowy termin
  Więcej…  
 • Zawieszenie zajęć w szkołach
  Więcej…  
 • Stacja meteorologiczna w miejscowości Pikutkowo
  Więcej…  
 • Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego DLA OBIEKTÓW HOTELARSKICH w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
  Więcej…  
 • Godziny otwarcia obiektów sportowych
  Więcej…  
 • Koronawirus - kampania edukacyjna
  Więcej…  
 • Rozporządzenie nr 1/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

  Więcej…  

 • INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU OTWARCA ŻŁOBKA - Wieniecka Kraina Malucha
  Więcej…  
 • Nabór wniosków na pozyskanie dofinansowania na panele fotowoltaiczne
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o konkursach
  Więcej…  
 • Mój prąd - Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych
  Więcej…  
 • Instalacje fotowoltaniczne - "Mój prąd"
  Więcej…  
 • Zadbaj o czyste powietrze. Program CZYSTE POWIETRZE 2020
  Więcej…  
 • UWAGA Rejestr – BDO
  Więcej…  
 • GRANTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – Oś 7 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
  Więcej…  
 • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

   

  Więcej…  
 • Pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej
  Więcej…  
 • Jak leganie zatrudnić pracownika w rolnictwie?
  Więcej…  
 • Przedsiębiorco - zainwestuj w rozwój swojej firmy!
  Więcej…  
 • Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”
  Więcej…  
 • Informacja
  Więcej…  
 • Informacja
 • Użytkowniku wieczysty mienia komunalnego
  Więcej…  
 • Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze
  Więcej…  
 • Dotacje na instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła

  Więcej…  

 • Plan dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

   

  Więcej…  
 • Usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Więcej…  
 • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Harmonogram odbioru odpadów - zasady segregacji

   

  Więcej…  
 • KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI - Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Zastrzeganie zagubionych dokumentów
  Więcej…  
 • Zakladanie firmy przez telefon - informacja
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…  
 • Platforma informacyjna dla obywateli
  Więcej…