herb bk2

inwest19

Menu

oferty pracy17

kamera online2 copy

filmy promocyjne

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:

Rada

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 29 kwietnia (środa) 2020 roku o godzinie 17.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim odbędzie się XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego obrady będą przebiegać z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności i ochrony, tj. z użyciem niezbędnych rękawic ochronnych, maseczek ochronnych i płynów dezynfekujących.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XIX Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.
1) stwierdzenie quorum,
2) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z obrad:
a) XVII Sesji Rady Miejskiej Nr 17/2020/VIII z dnia 26 lutego 2020 r.
b) XVIII Sesji Rady Miejskiej /nadzwyczajnej/ Nr 18/2020/VIII z dnia 31 marca 2020 r.
​​2. Sprawozdanie Burmistrza z wykonywania w okresie między sesjami ustawowych zadań i zadań wynikających z uchwał Rady.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim  zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie  przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brześć Kujawski na lata 2020 – 2034”.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę w sprawie nazwy ulicy w Brześciu Kujawskim.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie  utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Żłobek – Wieniecka Kraina Malucha”
i nadania jej Statutu.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Brześć Kujawski na lata 2016-2026.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji o przyjęcie uchwały w przedmiocie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.
10. Interpelacje radnych.
11. Zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad XIX Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.

 

Projekty (zip)

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, wprowadzonymi ograniczeniami oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców proszę o rozważenie możliwości śledzenia obrad Rady Miejskiej za pośrednictwem transmisji w BIP Gminy Brześć Kujawski – http://mst-brzesc-kujawski.rbip.mojregion.info/.
                                    
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
W dniu  31 marca 2020 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim, Plac Władysława Łokietka 1, sala Nr 14 (I piętro) odbędzie się XVIII Sesja (nadzwyczajna)  VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim, zwołana na wniosek Burmistrza Brześcia Kujawskiego w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815 ) w związku z § 13 ust. 2 i ust. 3 Statutu Gminy Brześć Kujawski (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2017 r. poz. 413).
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XVIII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.
- stwierdzenie quorum,
- przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim  zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2020-2036.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Brześć Kujawski w 2020 roku.
5. Zamknięcie obrad XVIII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.

    
Projekty uchwał do wglądu

Informacja o aktualnej sytuacji epidemiologicznej

W dniu 26 lutego (środa) 2020 roku o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim odbędzie się XVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XVII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.
1) stwierdzenie quorum,
2) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z obrad:
a) XVI Sesji Rady Miejskiej Nr 16/2020/VIII z dnia 14 stycznia 2020 r.
2. Oświadczenie Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie ujęcia obwodnicy Brześcia Kujawskiego w „Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020 - 2030”.
3. Możliwe obszary współpracy Powiatu Włocławskiego i Gminy Brześć Kujawski w bieżącej kadencji.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim za 2019 rok, w świetle raportu rocznego za 2019 rok o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.
​​5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonywania w okresie między sesjami ustawowych zadań i zadań wynikających z uchwał Rady.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2020.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2020 -2036.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie przekazania skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym miasto Brześć Kujawski 1, w rejonie ulic Konarskiego i Traugutta.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zbycia nieruchomości /przy ul. Włodzimierza Karczemnego/.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zbycia nieruchomości /przy ul. Szkolnej/.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Brześć Kujawski w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Brześć Kujawski na rok 2021 oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie przystąpienia Gminy Brześć Kujawski do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brześć Kujawski”.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie przystąpienia Gminy Brześć Kujawski do Programu „Gmina przyjazna Seniorom”.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego.
19. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
20. Przedłożenie informacji Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącej udzielonych w 2019 roku dotacji na zadania konserwatorskie realizowane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
21. Interpelacje radnych.
22. Zapytania radnych.
23. Wolne wnioski i informacje.
24. Zamknięcie obrad XVII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.

Porojekty

Sierpień 2020
N P W Ś C Pt S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Komunikaty

 • Szkolenie Ratownika Wodnego
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Podinspektor ds. księgowości
  Więcej…  
 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej
  Więcej…  
 • Szkolenie e-learningowe pn. „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020”
  Więcej…  
 • W przypadku awarii wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Starym Brześciu
  Więcej…  
 • Powszechny Spis Rolny 1.09.2020-30.11.2020
  Więcej…  
 • Duże zainteresowanie bonem turystycznym
  Więcej…  
 • Ogłoszenie konkursu 1/2020/EFS/PG - Kluby Młodzieżowe
  Więcej…  
 • Ruszyła infolinia Polskiego Bonu Turystycznego
  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • Rekrutacja do OHP
  Więcej…  
 • Informacje nt. bonu turystycznego , Uczeń i student dorabia do renty rodzinnej - zasady, limity
  Więcej…  
 • Rolniku - możesz złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  Więcej…  
 • Stypendia dla najlepszych uczniów
  Więcej…  
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Więcej…  
 • Ogłoszenie konkursu 3/2020 - Kluby pracy oraz aktywizacja społeczno-zawodowa
  Więcej…  
 • Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
  Więcej…  
 • Informacja Przewodniczącego RM w Brześciu Kujawskim dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków
  Więcej…  
 • Rekrutacja w PUZ we Włocławku
  Więcej…  
 • Rozpoczęcie prac nad rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
  Więcej…  
 • Maturzysto - powinieneś to przeczytać !!
  Więcej…  
 • Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020 – cel ogólny 2
  Więcej…  
 • Staż zawodowy - czeka. Zgłoś się!
  Więcej…  
 • Dzieci marzą o domu - zostań rodziną zastępczą
  Więcej…  
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – realizowane cele
  Więcej…  
 • Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej!
  Więcej…  
 • Sterylizacja/kastracja, czipowanie psów i kotów domowych na wniosek właścicieli zwierząt - kontynuacja akcji
  Więcej…  
 • Aktywność zawodowa na 5+
  Więcej…  
 • Terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych
 • Opieka wytchnieniowa - edycja 2020 - zgłaszanie potrzeb
  Więcej…  
 • Koronawirus: informacje, komunikaty i zalecenia
  Więcej…  
 • Tarcza antykryzysowa - komunikat ZUS
  Więcej…  
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 marca 2020 r.
  Więcej…  
 • Stacja meteorologiczna w miejscowości Pikutkowo
  Więcej…  
 • Godziny otwarcia obiektów sportowych
  Więcej…  
 • Koronawirus - kampania edukacyjna
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o konkursach
  Więcej…  
 • Mój prąd - Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych
  Więcej…  
 • Instalacje fotowoltaniczne - "Mój prąd"
  Więcej…  
 • Zadbaj o czyste powietrze. Program CZYSTE POWIETRZE 2020
  Więcej…  
 • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

   

  Więcej…  
 • Pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej
  Więcej…  
 • Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”
  Więcej…  
 • Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

   

  Więcej…  
 • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Zastrzeganie zagubionych dokumentów
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…