lgd 20170707Stowarzyszenie realizując strategię na lata 2014-2020, realizuje działania przyczyniające się osiągnięcia następujących celów:
I. Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR
II. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.
III. Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku.
LGD w pierwszym półroczu tego roku ogłosiła 5 konkursów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.