SESJA RMW dniu 28 stycznia (czwartek) 2021 roku o godzinie 14:30 w sali obrad Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim odbędzie się XXVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXVII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.
1) stwierdzenie quorum,
2) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej Nr 26/2020/VIII z dnia 17 grudnia
2020 r.
2. Sprawozdanie Burmistrza Brześcia Kujawskiego z wykonywania w okresie między sesjami ustawowych zadań i zadań wynikających z uchwał Rady.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brześć Kujawski” oraz „Honorowy Obywatel Gminy Brześć Kujawski”.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej ds. Budżetu, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju na 2021 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego na 2021 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej na 2021 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/183/2020 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany nazwy Brzeskiego Centrum Kultury w Brześciu Kujawskim i nadania jednostce nowego statutu.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brześć Kujawski.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie pozostawienia anonimowej skargi bez rozpoznania.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych od 2021 roku.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Brześć Kujawski na lata 2021-2025.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców lokujących działalność na terenie Gminy Brześć Kujawski.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/97/2016 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Brześć Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniajacej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2021.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2021 – 2036.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamknięcie obrad XXVII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.

Projekty uchwał - (załacznik zip)