konk archW dniu 31 maja br rozstrzygnięty został konkurs architektoniczny na „Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dla obiektu wielofunkcyjnego : kultura, historia, bezpieczeństwo publiczne”.
Zgodnie z założeniami w obiekcie zlokalizowane zostaną:
- sala widowiskowa i budynek Centrum Kultury
- budynek z przeznaczeniem na wystawę muzealną funkcjonalnie połączony z budynkiem Centrum Kultury
- budynek z przeznaczeniem na Straż Pożarną.

Przyjęty Regulamin zakładał dwuetapowość – dnia 10 lutego mijał termin składania wniosków o przystąpienie do konkursu. W związku z dokonaną oceną dopuszczono i zaproszono do udziału w konkursie 41 uczestników. W przewidzianym terminie złożono 13 prac, które zawierały nie tylko projekt budynku, ale także propozycje zagospodarowania terenu zielonego z funkcją kulturalno-rekreacyjną. 

Zgodnie z wytycznymi obiekt powinien być dostosowany do lokalnej architektury  z uwzględnieniem historii i tradycji Brześcia Kujawskiego, a także okolic (od archeologii brzeskiej sprzed 7,5 tys. lat, przez historię średniowiecza, po czasy ludności wielonarodowościowej).
Oceny nadesłany prac dokonał Sąd Konkursowy. W składzie którego znaleźli się:
mgr inż. arch. Bogna Markowska – Przewodniczący
mgr inż. arch. Jolanta Stańczak – Z-ca Przewodniczącego
mgr inż. arch. Jarosław Pudliński
Członkowie Sądu

mgr inż. Tomasz Ostrowski
mgr inż. Krystyna Bieniecka
mgr Agata Kubajka
mgr Paweł Małas
mgr Tomasz Chymkowski.
Przy ocenie złożonych prac, kierowano się określonymi kryteriami:
1. Walory architektoniczno-budowlane 30%
2. Walory funkcjonalno – użytkowe – 30%
3. Walory ekonomiczne w budowie i eksploatacji – 30%
4. Koszt prac projektowych – 10%
Jak podkreślano, wszystkie złożone prace prezentowały wysoki profesjonalizm i zaangażowanie autorów w opracowanie koncepcji. Założenia, które zostały zawarte w regulaminie były często realizowane w odmienny sposób. Zaproponowane formy przestrzenne charakteryzowała ogromna różnorodność przy jednoczesnym wpisaniu precyzyjnie określonego programu użytkowego.
Zwycięzcą konkursu upoważnionym do nagrody pieniężnej oraz do realizacji zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej została PA&B Pracownia Architektoniczna z Łodzi. Zdaniem oceniających wybrana koncepcja daje gwarancję realizacji obiektu spełniającego wymagania użytkowe i ekonomiczne, może być obiektem budującym tożsamość miejsca. Jak podkreślono, nagrodę przyznano za próbę stworzenia przestrzeni, która ma szansę stać się miejscem ważnym zarówno ze względu na pełnione funkcje, jak również charakterystyczną architekturę, a także za wskazanie szerokich możliwości w różnorodnym wykorzystaniu poszczególnych części wewnętrznych, jak i zewnętrznych obiektu.

Laureatem II miejsca została praca złożona przez XYSTUDIO F.Domaszczyński, M.Nowosielska, D.Skibińska S.C z Warszawy. Praca zyskała uznanie za stworzenie ciekawej, wielopoziomowej przestrzeni publicznej sprzyjającej integracji i aktywności społecznej, a także przemyślanych terenów rekreacyjnych,  za wpisująca się w najnowsze trendy urbanistyczno – architektoniczną formę przestrzenną, stanowiącą jednocześnie nawiązanie do przedwiekowej zabudowy.
III miejsce otrzymała praca złożona przez Pracownię Architektoniczną BNS s.c. Krystyna Szypulska, Bożena Staniszewska z Warszawy. Przedłożony projekt zyskał uznanie za funkcjonalne i uniwersalne rozwiązanie przestrzenne, a także za stworzenie klarownej formy reprezentacyjnej w przestrzeni publicznej - tj. placu oraz terenów rekreacyjnych.
Wystawa nagrodzonych prac odbywa się w Brzeskim Centrum Kultury w dniach 01.06-30.06.2016.

 

I miejsce:    pdfPlansza 1.pdf  pdfPlansza 2.pdf  pdfPlansza 3.pdf  pdfPlansza 4.pdf   pdfPlansza 5.pdf  

II miejsce:   pdfPlansza 1.pdf  pdfPlansza 2.pdf  pdfPlansza 3.pdf  pdfPlansza 4.pdf  pdfPlansza 5.pdf

III miejsce: pdfPlansza 1.pdf pdfPlansza 2.pdf pdfPlansza3.pdf  pdfPlansza 4.pdf