W celu ułatwienia procesu wnioskowania o dotację oraz zwiększenia efektywności realizowanego Programu od 15 maja br. uproszczono zasady Programu oraz ograniczono do minimum liczbę wymaganych dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania. Wprowadzono możliwość finansowania przedsięwzięć już rozpoczętych i zakończonych oraz skrócono czas rozpatrywania wniosków. Wszystkie informacje dotyczące wprowadzonych zmian znajdują się na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą dokumentacją:
- Czyste powietrze - broszura
- Czyste powietrze - ulotka
- Czyste powietrze - program priorytetowy
- Załącznik nr 2 do programu priorytetowego
- Załącznik nr 2a do programu priorytetowego

Przypominamy:
• Beneficjentem jest osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem (w przypadku współwłasności, Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie jeżeli przedłoży zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia) budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
• W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym.
• Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali.