W dniu 2 lipca (czwartek) 2020 roku o godzinie 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim odbędzie się XXI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXI Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.
- stwierdzenie quorum,
- przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Miejskiej Nr 20/2020/VIII z dnia 28 maja 2020 r.
2. Sprawozdanie Burmistrza Brześcia Kujawskiego z wykonywania w okresie między sesjami ustawowych zadań i zadań wynikających z uchwał Rady.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawski zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2020.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2020 – 2036.
5. Przedstawienie raportu o stanie gminy Brześć Kujawski za 2019 rok.
6. Debata nad raportem o stanie gminy Brześć Kujawski za 2019 rok.
a) Głosy radnych;
b) Głosy mieszkańców:
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego wotum zaufania.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Brześć Kujawski za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Brześć Kujawski za 2019 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Brześcia Kujawskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok:
a) zapoznanie radnych z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wykonania budżetu Gminy Brześć Kujawski za 2019 rok.
b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego;
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o:
- przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brześć Kujawski za 2019 rok;
- wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego;
d) dyskusja;
e) przyjęcie uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Brześcia Kujawskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim Projektu socjalnego „Opaski życia dla Seniorów – pilotaż”.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”).
13. Interpelacje.
14. Zapytania.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad XXI Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim

Projekty uchwał - (zip)