opiekun   W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim wraca się z prośbą do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych spełniających kryteria ogłoszone w programie o zgłaszanie potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej.
    Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami.
      Program adresowany jest do mieszkańców gminy Brześć Kujawski, będących członkami rodzin lub opiekunami sprawującymi bezpośrednią opiekę nad:
dzieckiem niepełnosprawnym posiadającym orzeczeniem o niepełnosprawności;
osobą niepełnosprawną legitymującą  się orzeczeniem o  znacznym stopniu  niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

    Założenia programu zakładają jego realizację w trzech formach:  
1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w: miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program;
(limit godzin - 240/osoba)
2. świadczenie usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:  ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu, ośrodku/ placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program;
(limit – 14 dni/osoba)
3. świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez: zapewnienie członkom rodziny
lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.
(limit godzin - 40/osoba)
          W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.
    Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
      Osoby niepełnosprawne zainteresowane tego typu wsparciem lub ich opiekunowie/członkowie rodzin mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie na usługi opieki wytchnieniowej w terminie do dnia                      15 kwietnia 2020 r. bezpośrednio do  Pełnomocnika ds. przeciwdziałania uzależnieniom, polityki społecznej i pożytku publicznego Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim                                                    adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub pod nr tel.: 54  231 63 29.
(Informacja powinna zawierać liczbę osób niepełnosprawnych (spełniających kryteria dostępu do uczestnictwa w Programie oraz formę wsparcia z której zamierza skorzystać osoba niepełnosprawna/opiekun osoby niepełnosprawnej z ilością godzin/dni - adekwatną do rzeczywistych potrzeb danej osoby).
      Bardzo prosimy również organizacje pozarządowe lub inne podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Brześć Kujawski zainteresowane uzyskaniem wsparcia dla swoich podopiecznych o podanie liczby osób niepełnosprawnych lub ich opiekunów potrzebujących wsparcia w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.
Niniejsza informacja ma posłużyć do zdiagnozowania potrzeb wśród członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych zainteresowanych usługą opieki wytchnieniowej oraz kalkulacji środków finansowych na realizację zadania w roku 2020.