DSC 3623Mając świadomość, że lepsza infrastruktura drogowa wpływa na rozwój, ale przede wszystkim zwiększa komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, samorząd brzeski sukcesywnie przystępuje do realizacji prac związanych z przebudową i modernizacją dróg na terenie gminy. Gmina Brześć Kujawski ogłosiła postępowanie przetargowe w związku z projektem „Przebudowy dróg na terenie gminy Brześć Kujawski – II Etap”. W ramach robót budowlanych zamówienie zostało podzielone na dwie części.

Część pierwsza obejmuje przebudowę ul. Widok w Brześciu Kujawskim. Zakres prac obejmuje m.in.: ułożenie kostki brukowej, wzmocnienie podłoża, regulację istniejących studni i wypustów. Podbudowę nawierzchni stanowić będzie istniejąca konstrukcja drogi. Woda deszczowa zostanie odprowadzona projektowanym ściekiem do kanalizacji deszczowej jak dotychczas. Planowany termin zakończenia prac przewiduje się na koniec lipca br.

Część druga przebudowy dotyczy kontynuacji projektu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych – przebudowy ciągów komunikacyjnych na osiedlu „Cukrownia” w Brześciu Kujawskim. Początek projektowanego ciągu komunikacyjnego zlokalizowano przy ul. Mickiewicza (działka nr 28), dalszy odcinek zlokalizowano przy ul. Traugutta (działka nr 26). Koniec drogi określono na połączeniu z projektowaną drogą na działce nr 23/13, gdzie dowiązano się do projektowanej nawierzchni z kostki brukowej. Drogi i zjazdy zostaną wykonane z warstwy ścieralnej z kostki betonowej, podsypka cementowo piaskowa, podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane lub naturalne stabilizowane mechanicznie, podbudowa pomocnicza – gruz betonowy lub tłuczeń kamienny stabilizowany mechanicznie, warstwa mrozoochronna z piasku. Planowany termin zakończenia prac przewiduje się na koniec lipca br.