Jeśli jesteś użytkownikiem wieczystym gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe, to w terminie do 31 grudnia 2019 r. otrzymasz od Burmistrza bezpłatne zaświadczenie o tym, że z użytkownika wieczystego stałeś się docelowo właścicielem gruntu.

Możesz także sam wystąpić o wydanie takiego zaświadczenia. Wtedy otrzymasz je w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W tym przypadku jednak jesteś zobowiązany zapłacić 50 zł tytułem opłaty skarbowej.

Zaświadczenie zawiera oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów i budynków, numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości oraz informację o wysokości i okresie wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej.Zaświadczenie stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o zapłatę, w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości wpisanego w dziale II księgi wieczystej.

Gmina doręczy zaświadczenie dotychczasowym użytkownikom wieczystym pod adresy wskazane w ewidencj gruntów lub inne adresy, jesli tam przed przekształceniem prowadzono korepondencję z użytkownikiem wieczystym.

Przekształcenie nie jest bezpłatne. Przez 20 lat nowy właściciel ponosi na rzecz Gminy opłatę równą wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę wnosi się przez okres 20 lat w terminie do 31 marca każdego roku, a opłatę za rok 2019 wnosi się w terminie do 29 lutego 2020 r. na rachunek wskazany w zaświadczeniu o przekształceniu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów /Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm./.

Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim Pl. Władysława Łokietka 1 pok. 8 bądź tel. 54-231-63-10 lub 54-321-63-28.