Od 1 stycznia 2019r. zmiana w ustawie o zwrocie akcyzy oleju napędowego do produkcji rolniczej.
1 stycznia 2019r. wchodzi w życie zmiana w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Głównymi zmianami są:
•    Zwiększenie limitu stawki zwrotu podatku akcyzowego z 86 litrów oleju napędowego na 100 litrów oleju napędowego na hektar użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu przez wnioskodawcę zwrotu akcyzy na dzień 1 lutego danego roku;
•    Dodano możliwość zwrotu podatku od posiadanego bydła. Limitem stawki zwrotu podatku akcyzowego będzie 30 litrów oleju napędowego na dużą jednostkę przeliczeniową posiadanego (DJP) bydła;
•    Zmieniono termin określenia stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny z terminu do dnia 30 listopada na termin do dnia 31 grudnia.
Aby uwzględnić zwrot podatku akcyzowego od posiadanych DJP bydła, przy składaniu wniosku o zwrot podatku akcyzowego w dotychczasowej formie należy dołączyć:
•    Oświadczenie o średniej rocznej liczbie DJP bydła w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Liczbę tą ustala się jako sumę DJP w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok złożenia wniosku podzieloną przez liczbę 12. Do obliczeń DJP bydła w odniesieniu do posiadanych sztuk bydła w ustawie zamieszczono załącznik z tabelą z współczynnikami przeliczeniowymi sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) (tabela 1).
•    Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje z rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych o liczbie DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Dokument ten wydawany będzie na wniosek producenta rolnego.
Dodatkową zmianą jest określenie maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego oleju napędowego do produkcji rolnej. Na rok 2019 limit ten wynosi 320 mln. zł, jednak kwota ta będzie monitorowana, aby nie nastąpiło przekroczenie limitu. W razie przekroczenia maksymalnego limitu wydatków na zwrot akcyzy planowane jest wdrożenie działań korygujących, polegających na zmniejszeniu stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w następnym roku.

 

Załączniki: (Wniosek, oświadczenie, wykaz faktur - zwrot podatku akcyzowego)