Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim informuje, że z dniem 1 październik 2018 roku rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy dla świadczenia wychowawczego 500+,

aby nadal otrzymywać rządowe świadczenie 500+ należy ponownie złożyć wniosek.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać już od 1 lipca 2018 roku (drogą elektroniczną: bankowość elektroniczna, emp@tia, profil zaufany) lub od 1 sierpnia 2018 roku w Brzeskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim, ul. Królewska 5, pokój nr 32 (na I piętrze budynku).

Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą dostępne w Brzeskim Ośrodku Pomocy Społecznej od 01 lipca 2018 r. pokój nr 32.

Ponadto Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim informuje, iż w miesiącu sierpniu 2018 będzie prowadził dyżury w każdy wtorek od godziny 7:15 do godziny 17:00 (tj. 07/08/2018, 14/08/2018, 21/08/2018 i 28/08/2018).

 

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie przysługiwać, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1200,00 zł.

Rokiem kalendarzowym który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2018/2019 (trwający od 01/10/2018 do 30/09/2019) jest rok 2017 jednakże z uwzględnieniem zmiany sytuacji dochodowej (uzysk/utrata), która nastąpiła po roku 2017
do chwili obecnej.

Ponadto do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć:

 1. Kopia nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego-hektary przeliczeniowe dane za 2017 posiadane na terenie naszej gminy i innych gmin (jeżeli, któryś
  z pełnoletnich członków rodziny posiada gospodarstwo rolne);
 2. Oświadczenie o stypendiach otrzymanych w 2017 r.;
 3. Oświadczenie o wysokości alimentów, funduszu alimentacyjnego otrzymanego na dzieci w 2017
  (w przypadku funduszu alimentacyjnego konieczne jest zaś. od komornika o wyegzekwowanych kwotach alimentów za 2017 rok);
 4. Zaświadczenie od pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego (dot. osób które będą miały utratę dochodu ze względu uzyskania prawa do urlopu wychowawczego);
 5. Tytuł wykonawczy o świadczeniu alimentacyjnym względem dziecka na którego ubiega
  się wnioskodawca o świadczenie wychowawcze (dot. osób samotnie wychowujących w rozumieniu ustawy);
 6. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających
  się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (dot. osób które rozpoczęły prowadzenie działalność gospodarczą na zasadzie ryczałtu od 2017 i przed tym rokiem);
 7. Oświadczenie opisujące obecną sytuację zawodową wnioskodawcy, współmałżonka
  oraz pełnoletnich członków rodziny (oświadczenie dołączone do wniosku).

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Ministerstwa Rodzimy, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/