herb bk2

inwest19

Menu

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Sportu i Edukacji - Monika Podlewska

tel.: (54) 251 60 72

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

 • Ewidencja Ludności, dowody osobiste – Danuta Olejnik, Monika Mikołajewska
  tel.: (54) 231-63-25 lub (54) 231-47-51, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dodatki mieszkaniowe i energetyczne, fundusz sołecki, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - Sylwia Szelezińska-Sekretarska
  tel.: (54) 231-63-18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ewidencja działalności gospodarczej, zwrot podatku akcyzowego - Małgorzata Adamczewska
  tel.: (54) 231-63-29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Sprawy społeczne, ochrona danych, udostępnianie informacji publicznej - Ireneusz Smoliński
  tel.: (54) 234-51-78, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Edukacja, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stypendium sportowe - Magdalena Budziszewska
  tel.: (54) 251 60 75, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Promocja gminy; obsługa funkcjonowania gminy uzdrowiskowej - Joanna Górska
  tel.: (54) 230 48 68, 512 861 961, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Promocja gminy, sport - Justyna Marciniak
  tel.: 501 116 615, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakres czynności:

- ewidencja ludności i dowodów osobistych jako zadań zleconych administracji rządowej, w tym spraw:
     a) meldunkowych,
     b) udostępniania danych z rejestru mieszkańców,
     c) dowodów osobistych,
     d) wyborów i rejestru wyborców,
     e) referendów i spisów powszechnych;
- rejestracja działalności gospodarczej (CEiDG) oraz zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego przy produkcji rolnej;
- wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne;
- fundusz sołecki, inicjatywy lokalne;
- zezwolenia na organizację imprez z uwzględnieniem bezpieczeństwa imprez masowych: przy imprezach podmiotów zewnętrznych - we współdziałaniu z zarządcą gminnej nieruchomości;
- kategoryzacja i ewidencja obiektów turystycznych zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych oraz bezpieczeństwa osób kąpiących się;
- prowadzenie polityki społecznej;
- polityka zdrowotna, w tym wspieranie doraźnych programów prozdrowotnych;
- współdziałania ze stowarzyszeniami programowo przygotowanymi do zastępczej realizacji społecznych zadań Gminy i wspomaganie ich funkcjonowania;
- obsługa funkcjonowania gminy uzdrowiskowej, w tym realizacji zadań wynikających z przepisów ustawowych o gminach uzdrowiskowych, spraw dotyczących terenów górniczych, wody i borowiny, operatu uzdrowiskowego i statutu uzdrowiska;
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem stypendiów sportowych;
- wykonywanie zadań organu prowadzącego, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w zakresie zapewnienia kształceni, wychowania i opieki w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę;
- promocja Gminy oraz Urzędu, w tym w szczególności:
     a) kreowanie i realizacja polityki promocyjnej Gminy,
    b) współpraca z lokalnymi mediami i komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi i samorządowymi instytucjami kultury w zakresie promocji;
- sport i realizowane programy sportowe, kultury fizycznej i turystyki, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe;
- prowadzenie rejestru instytucji kultury.

 

 • Pełnomocnik ds. przeciwdziałania uzależnieniom, polityki społecznej i pożytku publicznego – Dorota Czmara
  tel.: (54) 251 60 75, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres czynności:
- obsługa prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych komisji problemowych w sprawach społecznych,
- obsługa spraw i programu współdziałania z organizacjami pożytku publicznego,
- obsługa spraw programu zwalczania uzależnień,
- sprawy infrastruktury społecznej i materialnej przy pomocy socjalnej niepełnosprawnym, osobom starszym, matkom z małymi dziećmi, osobom wykluczonym i innym, potrzebującym pomocy Gminy,
- prowadzenie gminnych konkursów o zlecenie zadań organizacjom pożytku publicznego,
- współpraca w opracowywaniu sprawozdań z realizacji programów społecznych, strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz programów osłonowych na rzecz mieszkańców Gminy,
- wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w pomocy społecznej we współpracy z Brzeskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, instytucjami i organizacjami pozarządowymi,
- monitorowania konkursów o dotacje na prowadzenie działań na rzecz mieszkańców z zakresu polityki społecznej.

 

 

Referat Administracji i Gospodarki Komunalnej

 • Kierownik Referatu – Marcin Janusz
  Tel.: (54) 231 63 29, 513 481 180, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Gospodarka odpadami - Wojciech Ciupalski
  Tel.: (54) 230 48 57, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zakres czynności:
- zarząd drogami gminnymi w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych, a w przypadku nowych dróg - obsługa od dnia przejęcia z Wydziału Inwestycji i Infrastruktury od użytkowania począwszy, w tym m.in. kontrola wykonania zajęcia pasa drogowego, oświetlenia drogowego, ewidencji i kategoracji dróg;
- gospodarka odpadami, utrzymania zieleni oraz sprawy czystości i porządku uregulowane ustawowo;
- administrowanie budynkami gminnymi oraz zarządzanie obiektami Gminy, w tym obiektami sportowymi i urządzeniami Gminy nieprzekazanymi w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym;
- obsługa Urzędu w zakresie transportu, sprzątania, napraw i innych usług administracyjno - gospodarczych;
- planowanie i realizacja konserwacji, remontów bieżących pomieszczeń biurowych oraz gospodarczych znajdujących się wewnętrz budynków Urzędu lub związanych z Urzędem oraz zapewnienie terminowego przeprowadzania przeglądów technicznych;
- zakup i gospodarka środkami rzeczowymi majątku ruchomego Urzędu z wyłączeniem sprzętu i akcesoriów komputerowych, w tym dokonywanie ich zakupu, współpraca z komisją do oceny przydatności do dalszego użytkowania oraz komisja likwidacyjna zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego;
- prowadzenie zaopatrzenia Urzędu w środki czystości oraz dokonywanie zakupu usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu;
- znakowanie ulic i nieruchomości;
- wyposażenie oraz aktualizacja tablic i tabliczek informacyjnych w budynkach i lokalach urzędu;
- transport publiczny i komunikacja, w tym przewozy taksówkami;
- prowadzenie ewidencji dróg;
- inwestycje indywidualne, zmierzające do poprawy i ochrony środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków, usuwanie azbestu)

budzet obywatelski

szczepimy

Komunikaty

 • Zaproszenie do konsultacji społecznych - Roczny program współpracy Gminy Brześć Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 r.

   

  Więcej…  
 • Rusza bezpłatna akcja szczepień przeciw grypie m.in. dla personelu medycznego, farmaceutów, nauczycieli, seniorów czy pensjonariuszy DPS-ów.

  Więcej…  

 • Ogłoszenie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy o przetargu na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych.
  Więcej…  
 • Zaproszenie na konsultacje społeczne w związku z budową gazociągu Gustorzyn - Gardeja
  Więcej…  
 • Komunikat - Budowa Gazociągu Gustorzyn - Wronów Etap I: Gustorzyn-Leśniewice
  Więcej…  
 • Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!"
  Więcej…  
 • Budowa FSRU i gazociągu Gustorzyn - Gardeja w gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Komunikaty ZUS
   
 • Spotkanie z ekspertem ZUS w sprawie programu Dobry Start 300+
  Więcej…  
 • Stypendium szkolne
  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • 1 lipca ruszył program "Profilaktyka 40 plus", zniesiono limity do specjalistów
  Więcej…  
 • Budowa FSRU i gazociągu Gustorzyn - Gardeja w gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • ARiMR: Planując zakup urządzenia ze wsparciem ARiMR upewnij się czy można otrzymać na nie dofinansowanie
  Więcej…  
 • ZAPROSZENIE do udziału w projekcie językowym
  Więcej…  
 • Bon turystyczny
  Więcej…  
 • Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021r.
  Więcej…  
 • KOMUNIKAT W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMU „DOBRY START” 2021/2022
  Więcej…  
 • Moja Wizja Zero - Rolnik Liderem Bezpieczeństwa
  Więcej…  
 • Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych
  Więcej…  
 • Akcja informacyjna KOWR - uruchomienie na platformie usług e-rolnik
  Więcej…  
 • Komunikat BOPS - Dyżur pracownika BOPS w POI w Wieńcu
  Więcej…  
 • Punkt Szczepień Powszechnych
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego w sprawie uruchomienia dyżurów w Punkcie Obsługi Interesanta w Wieńcu
  Więcej…  
 • Stop Covid - pobierz aplikację!
  Więcej…  
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Więcej…  
 • eKRUS - informacje
  Więcej…  
 • Numer kontaktowy do Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego

  W związku z usprawnieniem obsługi zgłoszeń Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podaje nowy numer kontaktowy do całodobowej infolinii dla obywatela: + 48 222 500 115

   
 • W przypadku awarii wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Starym Brześciu
  Więcej…  
 • Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
  Więcej…  
 • Koronawirus: informacje, komunikaty i zalecenia
  Więcej…  
 • Stacja meteorologiczna w miejscowości Pikutkowo
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o konkursach
 • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…