Zgodnie z treścią art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 ze zm.) wójt, burmistrz, prezydent jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Aktualne dane w powyższym zakresie publikowane są pod adresem Biuletynu Informacji Publicznej - Zakładu Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim:

https://zuk-brzesc-kujawski.rbip.mojregion.info/category/oceny_jakosci_wody/