piec copyW związku z możliwością pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na współfinansowanie wymiany starych pieców węglowych Gmina Brześć Kujawski ogłasza nabór wniosków do uczestnictwa w Programie EKOpiec 2018. Zainteresowanych wymianą pieca prosimy o wypełnienie załączonego Wniosku zgłoszeniowego i złożenie jej w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim do 28 lutego 2018 r.

1/ Do dofinansowania objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego pieca zasilanego paliwem stałym (węgiel, drewno, miał itp.) na:
a. kotły na paliwa stałe, o których mowa w pkt.3,
b. kotły gazowe, o których mowa w pkt.4,
c. kotły olejowe, o których mowa w pkt.4

d. kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym),
2/ Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm.
3/ Kotły na paliwa stałe w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń muszą spełniać wymagania:
a. klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 "Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewczena paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW-Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie" lub
b. klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne) określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiegoi Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temeperatury i urządzenia słoneczne oraz
c. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.
4/ Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.
5/ Wymagania, o których mowa w pkt. 3 i 4 muszą zostać udokumentowane w formie:
a. certyfikatu zgodności lub
b. świadectwa/zaświadczenia badań lub
c. etykiety efektywności energetycznej lub
d. wyciągu z dokumentacji techniczno-ruchowej lub
e. deklaracji zgodności.
6/ Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowaanie w ramach Programu.
7/ Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych.
8/ Kosztem kwalifikowanym jest wyłącznie zakup pieca.
9/ Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, w łącznej wysokości 4 000 zł do wymiany jednego pieca, w tym 2 000 zł z WFOŚiGW w Toruniu i 2 000 zł z budżetu Gminy Brześć Kujawski.
10/ Priorytetowo traktowane będą wnioski mieszkańców z terenów zwartej zabudowy, położonych w centrum Brześcia Kujawskiego (w granicach objętych wpisem do rejestru zabytków wraz z ul. Kolejową), osiedla i osady mieszkaniowe (obszary o największej koncentracji kominów dymowych).
Etapy realizacji zadania:
1. Złożenie przez mieszkańca wstępnego Wniosku o dofinansowanie (złożenie wniosku nie oznacza przyznania dotacji)
2. Na podstawie zebranych Wniosków Gmina składa wniosek o dofinansowanie działań na rok 2018, po jego akceptacji podpisuje umowę z WFOŚiGW i rozpoczyna rozpatrywanie wniosków.
3. Podpisanie umowy o dotację pomiędzy Gminą Brześć Kujawski a mieszkańcem (umowa gwarantuje przyznanie dotacji, określa jej maksymalną wysokość). Przeprowadzenie inwestycji przed podpisaniem umowy o dotację z Gminą skutkuje brakiem refundacji poniesionych kosztów.
4. Realizacja inwestycji (mieszkaniec likwiduje stare źródła ciepła, dokonuje zakupu nowego kotła oraz wybiera wykonawcę prac montażowych).
5. Zapłata należności wykonawcy przez mieszkańca za wykonanie inwestycji.
6. Mieszkaniec gromadzi niezbędne do rozliczenia dokumenty (faktury, protokół likwidacji starego kotła, stosowne oświadczenia, protokoły odbioru inwestycji). Brak któregokolwiek dokumentu skutkuje niemożnością rozliczenia inwestycji. W odbiorze inwestycji uczestniczy przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim.
7. Mieszkaniec składa zgromadzone dokumenty w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim w terminie określonym umową dotacji.
8. Gmina przelewa środki na konto bankowe mieszkańca (termin przelania dotacji jest uzależniony od przelania środków przez WFOŚiGW).

Kontakt:
Wydział Inwestycji i Infrastruktury
Wojciech Ciupalski (tel. 054 231 63 13) email; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Milena Kosmalska (054 231 63 14) email; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA:
Zastrzega się prawo do zmiany zasad udziału w projekcie oraz zmiany dokumentów będących załącznikiem do niniejszego komunikatu oraz prawo odstąpienia od realizacji projektu w przypadku nie otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

Wniosek (zip)