herb bk2

Gmina Brześć Kujawski laureatem

logo inwestuj2

Menu

oferty pracy17

kamera online2 copy

filmy promocyjne

Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań własnych z dziedziny działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Informacja odnośnie konkursu ofert na dotacje w 2017 roku z budżetu gminy na realizację zadań własnych z dziedziny działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Burmistrz Brześcia Kujawskiego ogłasza konkurs ofert na dotacje w 2017 roku z budżetu gminy na realizację zadań własnych z dziedziny działalności na rzecz osób niepełnosprawnych


Zapraszamy do udziału w konkursie „Wolontariat w Akcji”

 


XVIII FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – W TYM ROKU W BYDGOSZCZY

 


Informacja odnośnie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

Informacja odnośnie konkursu ofert na dotowanie w 2017 roku z budżetu gminy zadań własnych z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej


Sprawozdanie z I roku działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego III kadencji


Burmistrz Brześcia Kujawskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

Burmistrz Brześcia Kujawskiego ogłasza konkurs ofert na dotowanie w 2017 roku z budżetu gminy zadań własnych z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej


Jak co roku nadszedł czas na ogłoszenie kolejnej edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. "Rodzynki z pozarządówki". To już dziesiąta, jubileuszowa edycja tego jakże ważnego dla NGO-sów z naszego regionu konkursu. Termin na składanie wniosków aplikacyjnych ustalony został na dzień 17 marca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Niżej przypominamy warunki regulaminowe:

- konkurs obejmuje inicjatywy (projekty) stowarzyszeń, fundacji oraz podmiotów, o których mowa niżej, zrealizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz pożytku publicznego w 2016 r., przy czym ocenie podlegają inicjatywy (projekty) zrealizowane całkowicie bądź zrealizowane w stopniu umożliwiającym ocenę końcową.

W konkursie mogą uczestniczyć: stowarzyszenia, fundacje, organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, kluby sportowe jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Uczestnicy konkursu, powinni spełniać następujące warunki:
1) być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu), będącej przedmiotem zgłoszenia do konkursu,
2) posiadać siedzibę albo oddział i prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
3) roczne przychody na działania statutowe w 2016 r., wykazane w sprawozdaniu finansowym (załącznik do dokumentacji konkursowej), nie mogą przekraczać 300 000,00 zł.

Nagrody Marszałka w ramach Konkursu „Rodzynki z pozarządówki” mają charakter pieniężny. Łączna pula środków na nagrody w 2017 r. wynosi 30 000,00 zł. W konkursie nie mogą uczestniczyć organizacje nagrodzone w poprzednich trzech edycjach konkursu.

Zapraszamy do składania wniosków w konkursie !!!

DO POBRANIA:

zipRegulamin konkursu, Formularz zgłoszeniowy, Uchwała Zarządu Województwa (zip)52.92 KB


Informacja odnośnie konkursu ofert na dotowanie w 2017 roku z budżetu gminy zadań własnych z dziedziny upowszechniania sportu i wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych


Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 22/2017 na organizację w 2017 roku Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pula środków na organizację konferencji w ramach konkursu to 30 tys. zł.

Termin składania aplikacji w generatorze ofert tutaj upływa z dniem 8 marca o godz. 15.30.

do pobrania: uchwała regulamin konkursu.

Zapraszamy do składania ofert.


- Burmistrz Brześcia Kujawski ogłasza otwarty konkurs na udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadania p.n. ,,Sport kwalifikowany – piłka nożna seniorów”

- Burmistrz Brześcia Kujawski ogłasza konkurs ofert na dotowanie w 2017 roku z budżetu gminy zadań własnych z dziedziny upowszechniania sportu i wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych


Kampania "1% dla naszego regionu" po raz siódmy !!!


W związku z ogłoszeniem przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w latach 2017-2019 zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z zapisami w Programie współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 w skład komisji konkursowych wchodzą każdorazowo dwaj przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazani przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 20 stycznia 2017 r. do Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na formularzu (w załączeniu). Formularze prosimy przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem (dane adresowe podane są w formularzu). Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny. Członkowie komisji spoza Torunia otrzymują zwrot kosztów podróży w wysokości odpowiadającej cenom biletów PKP lub PKS. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych i uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w godzinach pracy urzędu. Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość. Wyboru kandydatów do komisji dokonają przedstawiciele Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do końca miesiąca stycznia 2017 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego pod numerami telefonów podanymi na stronie internetowej (tutaj) lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pdfFormularz zgłoszeniowy103.92 KB


Uprzejmie informujemy, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MRPiPS ogłasza konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/16 w ramach Działania 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Wnioskodawcami projektu mogą być:

• administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
• stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
• organizacje pozarządowe,
• podmioty ekonomii społecznej,
• federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
• samorząd gospodarczy i zawodowy,
• partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
• uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
• jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, przedsiębiorcy.

Dofinansowanie można otrzymać na: profesjonalizację opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności poprzez opracowanie w ramach projektu standardów kształcenia w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych, w tym teleopieki. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi: 28 400 000,00 PLN. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 28 400 000,00 PL. Wnioski w ramach konkursu należy składać w terminie: od 27.12.2016 r. do 11.01.2017 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/28-Rozwoj-uslug-spolecznych-swiadczonych-w-srodowisku-lokalnym-2


Adam Lipiński
PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
oraz
Mikołaj Bogdanowicz
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
zapraszają
przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na spotkanie poświęcone omówieniu Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

W spotkaniu wezmą udział reprezentanci Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którzy przedstawią Państwu cele i funkcje mającego powstać Narodowego Centrum oraz zmiany, jakie spowoduje jego powstanie. Odpowiedzą także na Państwa pytania oraz zanotują Państwa uwagi i wątpliwości do projektowanych zmian, które następnie będą dyskutowane przez projektodawców Ustawy. Spotkanie jest elementem konsultacji społecznych projektu Ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Analogiczne spotkania odbędą się we wszystkich województwach.

Spotkanie odbędzie się w dn. 16.12.2016 r.:
- Godz. 12.00 - BYDGOSZCZ – Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, sala 145
- Godz. 15.00 TORUŃ – Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, sala 102.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 14.12.2016 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Serdecznie zapraszamy!


GENERATOR OFERT 2017 - NOWA EDYCJA
Powstała nowa edycja generatora ofert na rok 2017. W związku z tym, wszystkich użytkowników poprzedniej edycji, informujemy o konieczności zarejestrowania się i założenia nowego konta (na stronie www.generatorofert2.kujawsko-pomorskie.pl), aby móc wziąć udział w otwartych konkursach ofert ogłoszonych na rok 2017. Poprzednia wersja generatora (Generator ofert 2016) służy wyłącznie do rozliczenia dotacji za rok ubiegły, a oferty złożone za jej pośrednictwem nie będą podlegały ocenie.

W związku z ogłoszeniem o konkursie z dnia 6 września 2016 r. na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego informuje o otwarciu drugiego naboru w konkursie FIO 2017. Oferty należy składać przez Generator Ofert w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. do godziny 16:15 („nabór grudniowy”).
Uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach:

Priorytetu 3. Aktywni Obywatele

Priorytetu 4. Silne organizacje pozarządowe (kierunek 1 - Konkurs Ogólny)

UWAGA: Oferenci, którzy złożyli ofertę w „naborze wrześniowym” (wyjątek stanowi oferta złożona w Komponencie Tematycznym i Komponencie Działań Systemowych) nie mogą składać ofert w „naborze grudniowym”.

Do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO) uprawnione są:

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW, m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW;

Prawidłowe złożenie oferty w konkursie FIO 2017 musi nastąpić przez Generator Ofert FIO. Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z dokumentem Regulamin Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. znajdującym się w zakładce Dokumenty do pobrania

Zachęcamy także do zapoznania się z zakładką Najczęściej zdawane pytania. Szczegółowe informacje na temat P FIO będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu (022) 693 49 70, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.


Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi organizuje raz w miesiącu bezpłatne doradztwo z księgowści dotyczącej trzeciego sektora. Najbliższe doradztwo odbędzie się 6 i 7 grudnia 2016 r. Zapraszamy! Doradztwo z księgowości*:

6 grudnia 2016 r. (w godz. od 14.00-17.00)
7 grudnia 2016 r. (w godz. od 13.00-16.00)

Porad udzielać będzie pani Jadwiga Kowalska

*Organizacje chcące skorzystać z pomocy ekspertów powinny skontaktować się z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (jest to konieczne ze względów organizacyjnych) lub zgłosić swoje pytanie / problem drogą mailową lub telefoniczną. Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel. 571 293 076 lub tel. 571 204 292 oraz drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doradztwo odbywa się na ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń (budynek Elany)


Szanowni Państwo, w związku postępującym wdrażaniem i realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 chcielibyśmy zaprosić przedstawicieli Państwa organizacji do udziału w bezpłatnych szkoleniach o następującej tematyce:
• Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach EFRR na lata 2014-2020 (formularz zgłoszeniowy)
• Obsługa centralnego systemu teleinformatycznego SL w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach EFRR na lata 2014-2020 (formularz zgłoszeniowy)
• Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach EFRR na lata 2014-2020 (formularz zgłoszeniowy)
• Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS na lata 2014-2020 (formularz zgłoszeniowy)
• Obsługa centralnego systemu teleinformatycznego SL w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS na lata 2014-2020 (formularz zgłoszeniowy)
Szkolenia organizowane będą przez Urząd Marszałkowski WK-P w:
• Toruniu (Wyższa Szkoła Bankowa, ul. Młodzieżowa 31a)
• Bydgoszczy (Bydgoskie Centrum Targowo – Wystawiennicze, ul. Gdańska 187)
Zapisy na poszczególne tury prowadzone są w systemie ciągłym, do wyczerpania limitu miejsc.

Wstępny harmonogram:
8:30 – 9:00 rejestracja uczestników
9:00 – 11:00 I blok szkoleniowy
11:00 – 11:15 – przerwa kawowa
11:15 – 13:30 – II blok szkoleniowy
13:30 – 14:00 – obiad
14:00 – 15:30 – III blok szkoleniowy
15:30 – 15:45 – podsumowanie szkolenia

UWAGA: Przy zgłaszaniu chęci uczestnictwa w szkoleniu proszę uwzględnić fakt, iż nieobecność wskazanej osoby, bądź jej zastępstwa, skutkować będzie koniecznością obciążenia Państwa instytucji kosztem równoważnym wartości szkolenia uczestnika. Z uwagi na duże zainteresowanie omawianą ofertą szkoleniową zachęcamy do bezzwłocznego zgłaszania uczestników.”


"Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce" to ogólnopolski projekt edukacyjno-informacyjny realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przez Towarzystwo Amicus - organizację pozarządową z blisko 20 letnim doświadczeniem w działaniach proeuropejskich.

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy wśród organizacji pozarządowych o możliwościach aplikowania o środki w perspektywie finansowej 2014-2020. W każdym z województw do października 2017 r. przewidziano :
- 2 seminaria informacyjne (8 h), złożone z części plenarnej i warsztatowej dla 50 uczestników nt. możliwości pozyskiwania funduszy europejskich przez III sektor w perspektywie finansowej
2014-2020;
- 7 warsztatów (8 h) poświeconych pracy nad projektem w wybranych obszarach tematycznych tj.: projekty adresowane do grup defaworyzowanych, ekonomia społeczna, projekty edukacyjne, sport i zdrowie, usługi na rzecz rodziny, opieka nad osobami zależnymi, budowanie partnerstw, innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa;
- wsparcie doradcze indywidualne i grupowe w kontekście planowanych i przygotowywanych projektów;
Ponadto odbędą się.:
- szkolenia z wykorzystaniem platformy e-leraningowej
- 24 webinaria (wykłady on-line)

Wszyscy uczestnicy projektu, którzy zarejestrują się na platformie edukacyjno-rekrutacyjnej, zostaną objęci działaniami informacyjno-promocyjnymi (m.in. newsletter, sms-y edukacyjne), a także będą mogli uczestniczyć w moderowanych forach dyskusyjnych i korzystać z publikowanych na platformie eksperckich artykułów tematycznych. Seminaria i warsztaty prowadzone będą metodami aktywnymi, przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym, praktyków w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych. Proponowane działania są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapraszamy do skorzystania z projektu i upowszechnieni informacji o projekcie. Więcej informacji na stronie www.ckngo.pl; www.facebook.com/FunduszeEuropejskieNGO

Biuro projektu:
ul. Kępna 17a/2, 03-730 Warszawa
tel. (22) 629 17 24


Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dla wnioskodawców w ramach poddziałania 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dotyczy konkursów Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-048/16, RPKP.09.02.01-IZ.00-04-049/16, RPKP.09.02.01-IZ.00-04-050/16 i RPKP.09.02.01-IZ.00-04-051/16).

Spotkanie odbędzie się 21 października 2016 r., godzina 9:00, Urząd Marszałkowski w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2, sala Patio I piętro

Więcej informacji pod linkiem http://mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=64


W dniach 20-21 października 2016 r. organizujemy konferencję z udziałem reprezentantów Rządu RP oraz osób ze środowiska organizacji pozarządowych. Zależy nam na tym, aby w wydarzeniu udział wzięły organizacje pozarządowe z różnych części Polski. Zarówno z miast, miejscowości oraz wsi. Na zgłoszenia do udziału w konferencji czekamy do środy 12 października (przedłużamy nabór zgłoszeń). Bardzo zależy nam na Państwa udziale!

Program konferencji dostępny jest w tym miejscu. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w tym miejscu. Treść zaproszenia na wydarzenie znajduje się w tym miejscu.

PS. Jeżeli Państwo mogą udostępnić informację o tym wydarzeniu na profilach facebook swoich organizacji/grup, to będziemy bardzo wdzięczni. Podajemy bezpośredni link do zaproszenia:

http://ofop.eu/aktualnosci/maly-ofip-juz-w-pazdzierniku-wez-udzial-zabierz-glos-miej-wplyw

Z poważaniem,

Tomasz Piątek

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych


Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi organizuje raz w miesiącu bezpłatne doradztwo prawne i księgowe z zakresu tematyki dotyczącej trzeciego sektora.

Najbliższe doradztwo prawne*:
22.11.2016 r.
6.12.2016 r.

Doradztwo odbywa się w godz. od 14.00-17.00.Porad udzielał będzie radca prawny Piotr Rzepka

 

Najbliższe doradztwo z księgowości*:

25.10.2016 r.
29.11.2016 r.

Doradztwo odbywa się w godz. od 14.00-17.00.Porad udzielać będzie pani Jadwiga Kowalska

*Organizacje chcące skorzystać z pomocy ekspertów powinny skontaktować się z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (jest to konieczne ze względów organizacyjnych) lub zgłosić swoje pytanie / problem drogą mailową lub telefoniczną. Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel. 571 293 076 lub tel. 571 204 292 oraz drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doradztwo odbywa się na ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń (budynek Elany)


W związku z wnioskami, które wpłynęły do Instytucji Zarządzającej termin naboru ofert dla naboru "wrześniowego" (tj. dla ofert składanych w Priorytecie 1 i w Priorytecie 2 oraz w Komponencie Działań Systemowych wyodrębnionym w ramach Priorytetu 4) został wydłużony decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o 5 dni, tj. do poniedziałku, 3 października 2016 r., do godziny 16:15. Informacja pochodzi ze strony www.pozytek.gov.pl

Kujawsko-Pomorskie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich zapraszają do udziału w kolejnych spotkaniach informacyjnych z cyklu „Środa z Funduszami”. Najbliższe spotkania będą dotyczyć zasad pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich 2014-2020 na wsparcie usług społecznych (działań na rzecz aktywnego włączenia społecznego jak i inwestycję w infrastrukturę społeczną). Podmioty zainteresowane uzyskają informację na temat możliwości dofinansowania projektów umożliwiających powrót na rynek pracy jak również realizacji wsparcia na rzecz świadczenia usług nad dziećmi i usług opiekuńczo-wychowawczych).Spotkanie odbędzie się w dniu 5 października 2016 r., godz. 10:00 w Toruniu - Urząd Marszałkowski WK-P, Plac Teatralny 2, sala Patio I piętro;więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo tutaj W przypadku problemów z otwarciem linku prosimy o wklejenie podanego adresu w przeglądarce internetowej - link tutaj http://mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=57

Rusza nabór organizacji do kampanii Kilometry Dobra 2017.

Kilometry Dobra, to kampania, która sprawia, że organizacje pozarządowe uzyskują pieniądze na realizację swoich celów. W ciągu ostatnich 3 lat do fundacji i stowarzyszeń trafiło już ponad 2,3 mln zł. na realizację 80 celów. Projekt działa w oparciu o współpracę organizacji i aktywnych osób z Polski i świata. Budujemy koalicję, która ma większą siłę przebicia w dotarciu do darczyńców i mediów. Organizacje są wyposażane w materiały promocyjne (ulotki, skarbonki, bannery, roll upy, koszulki), dostają swoją stronę internetową, wsparcie techniczne i dedykowane szkolenie z fundraisingu. Nad kampanią czuwa też zespół, który promuje działania organizacji w mediach ogólnopolskich i kanałach społecznościowych.Organizacja dużej i skutecznej kampanii fundraisingowej to koszt 300 – 500 tys. zł. Uczestnicząc w kampanii Kilometry Dobra organizacje ponoszą nawet kilkaset razy mniejsze koszty. Wkład własny zależy od wielkości miejscowości, w której dana organizacja będzie przeprowadzać finał. Zgłoszenia do kampanii oraz wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od managera projektu Jacka Mecha, pod numerem telefonu 535-868-530 lub mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Organizacje, które zgłoszą się do 30 września 2016 r., dostaną bezpłatnie dodatkowe miejsce na szkoleniu z fundraisingu. Zapraszamy również do odwiedzenia strony www.kilometrydobra.pl


Zarząd Województwa przyjął projekt "Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017". Projekt rocznego programu przygotowany został przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi we współpracy z departamentami Urzędu Marszałkowskiego realizującymi zadania w zakresie pożytku publicznego. W międzyczasie przedstawiciele Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wraz z pracownikami samorządu województwa, zajmującymi sie realizacją zadań w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, współnie pochylili się nad problemami i potrzebami obu sektorów, aby wypracować jak najlepsze rozwiązania dotyczące współpracy międzysektorowej. Spotkanie, o którym mowa wyżej odbyło sie we wrześniu br. - Obecnie trwa przygotowanie podsumowania a powstały materiał bedzie stanowił głos w konsultacjach programu na 2017 rok. Proces konsultacji potrwa do 29 września br. Zapraszamy do udziału. Po zakończeniu konsultacji dokument trafi pod obrady Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 zipProjekt programu wraz z formularzem konsultacyjnym i uchwałą Zarządu Województwa (załączniki) 694.47 KB


Rada działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Biurem Współpracy Organizacjami Pozarządowymi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z naszego regionu do wzięcia udziału w zespole roboczym ds. 1 %.

Zespół będzie się składał z przedstawicieli Sejmiku NGO, pracowników Biura Współpracy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych wybranych w wolnym wyborze a jego zadaniem będzie praca nad Kampanią "1% dla naszego regionu", prowadzoną corocznie przez Urząd Marzałkowski. 

Zaznaczyć należy, że liczba podatników, którzy przekazują część swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, tak jak i przekazywana kwota podatku z roku na rok systematycznie rośnie.

Włączmy się i wspólnie zadbajmy o to, aby środki z 1% pozostały w naszym regionie i służyły rozwojowi organizacji działających na jego terenie.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową do dnia 30.06.2016 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:
1. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (nr. telefonu, adres mailowy);
2. uzasadnienie - czyli kilka zdań na temat dlaczego chciałby Pan/Pani uczestniczyć w pracach zespołu, ewentualnie gotowe pomysły na przyszłoroczną kampanię 1% dla naszego regionu";
3. w tytule wiadomości należy podać informację "Nabór do zespołu roboczego 1% dla naszego regionu".


Konkurs dla NGO – „Wolontariat w akcji”

 

Ogłaszamy konkurs dla organizacji pozarządowych „Wolontariat w akcji”, którego tematem przewodnim jest jakość współpracy organizacji z wolontariuszami. Do wygrania są trzy nagrody po 1.500,00 zł, a zgłoszenia przyjmujemy do 06 czerwca 2016 roku.W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które współpracują z wolontariuszami. Przedmiotem oceny aplikacji w konkursie jest jakość działań realizowanych przez organizację we współpracy z wolontariuszami, w tym zrealizowane przedsięwzięcia, przygotowanie organizacji i wolontariuszy do współpracy oraz opinie wolontariuszy o współpracy z organizacją.Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć do dnia 06 czerwca 2016 roku (decyduje data wpływu) kompletną aplikację konkursową, która składa się z dwóch wypełnionych formularzy (do pobrania poniżej) na jeden z trzech poniższych sposobów: a. osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, 87-100 Toruń, Fosa Staromiejska 30/6, z dopiskiem: „Wolontariat w akcji”; b. pocztą elektroniczną (skan oryginału) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wiadomość z tytułem: Wolontariat w akcji); c. faksem na numer: 56 652 23 56.

Na laureatów konkursu czekają trzy nagrody pieniężne w wysokości 1.500,00 zł każda. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas XVII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego (14 czerwca br. w Toruniu).


Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są tutaj >>>


10 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie wprowadzające wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z realizacji tego zadania, czyli tzw. „małego grantu”. Zmiany są całkiem spore. Poradnik.ngo.pl wyjaśnia jakie.


Rodzynki z pozarządówki - IX edycjaJak co roku nadszedł czas na ogłoszenie kolejnej edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. "Rodzynki z pozarządówki". To już IX edycja tego jakże ważnego dla NGO-sów z naszego regionu konkursu. Termin na składanie wniosków aplikacyjnych ustalony został na dzień 10 kwietnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Niżej przypominamy warunki regulaminowe:

konkurs obejmuje inicjatywy (projekty) stowarzyszeń, fundacji oraz podmiotów, o których mowa niżej, zrealizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz pożytku publicznego w2015 r., przy czym ocenie podlegają inicjatywy (projekty) zrealizowane całkowicie bądź zrealizowane w stopniu umożliwiającym ocenę końcową.

W konkursie mogą uczestniczyć: stowarzyszenia, fundacje, organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, kluby sportowe jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Uczestnicy konkursu, powinni spełniać następujące warunki:

1) być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu), będącej przedmiotem zgłoszenia do konkursu,

2) posiadać siedzibę albo oddział i prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

3) roczne przychody na działania statutowe w 2015 r., wykazane w sprawozdaniu finansowym (załącznik do dokumentacji konkursowej), nie mogą przekraczać 300 000,00 zł.


Nagrody Marszałka w ramach Konkursu „Rodzynki z pozarządówki” mają charakter pieniężny.
Łączna pula środków na nagrody w 2016 r. wynosi 30 000,00 zł. W konkursie nie mogą uczestniczyć organizacje nagrodzone w poprzednich trzech edycjach konkursu.Więcej informacji o konkursie, regulamin i formularz zgłoszeniowy: tutaj
Otwarte konkursy ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” - edycja 2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarte konkursy ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” - edycja 2016. Zakres konkursów obejmuje projekty z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, jak również aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

Te konkursy to:

 • Aktywne postawy młodzieży - podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze srodowiska - edycja 2016. Na jego realizację przeznaczono 949 tys. zł.Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego - edycja 2016. Na jego realizację przeznaczono 2 mln zł. Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego - edycja 2016. Na jego realizację przeznaczono 1,4 mln zł

-> przejdź do strony z ogłoszeniami konkursowymi


Konkurs ASOS - edycja 2016

Ruszyła kolejna edycja konkursu w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach 4 priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych. Maksymalna kwota dotacji to nawet 200 tys. zł.Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Proponowane projekty powinny wpisywać się w jeden z czterech priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych.Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych, mogą liczyć na dotacje w wysokości 20 tys. – 200 tys. zł. W konkursie będą promowane inicjatywy, służące zwiększeniu i poprawie jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych, rozwijaniu wolontariatu, rozszerzeniu partycypacji w procesach decyzyjnych i w życiu społecznym oraz uczestnictwa w kształtowaniu polityki publicznej.Oferty należy składać od dnia 24 marca do dnia 15 kwietnia 2016 r. w wersji papierowej oraz przez Generator ofert ASOS. Wymagany wkład własny to 10 % wartości projektu.Informacje szczegółowe na temat Programu ASOS można uzyskać w terminie od 24 marca do 15 kwietnia 2016 r. pod numerem telefonu 22 661 18 80, w godzinach 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku. W 2015 roku zostało złożonych 3239 ofert przez podmioty działające na rzecz seniorów. 469 organizacji otrzymało dofinansowanie zadań publicznych na rzecz seniorów.
Na realizację programu ASOS w latach 2014 – 2020 przeznaczono kwotę 280 mln zł.
Ze środków mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.Program jest finansowany ze środków budżetu państwa w wysokości 40 mln zł rocznie.
Więcej informacji tutaj

Decydujesz, pomagamy” – trwa nabór zgłoszeń w województwie kujawsko-pomorskim

Do 3 kwietnia trwa nabór zgłoszeń do programu „Decydujesz, pomagamy”. Każda organizacja pozarządowa oraz grupa nieformalna w województwie kujawsko-pomorskim może zdobyć dofinansowanie na realizację pomysłów, które do tej pory nie miały szansy zostać wcielone w życie. Na mieszkańców tego regionu czeka 10 grantów o łącznej wartości 50 000 zł.

Do 3 kwietnia trwa nabór wniosków do I edycji programu „Decydujesz, pomagamy”. Do programu mogą zgłosić się zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne, czyli np. koła gospodyń wiejskich, grupy sąsiedzkie czy lokalni społecznicy. Organizator - Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco Dzieciom - poszukuje ciekawych inicjatywnych skierowanych do społeczności lokalnych: od rewitalizacji przestrzeni, edukacji dzieci i młodzieży, promocji zdrowego odżywiania po wydarzenia specjalne dla mieszkańców czy poprawę jakości życia.

Ze wszystkich zgłoszeń Komisja Grantowa wyłoni 3 najlepsze projekty w każdym ze 160 regionów w całym kraju – na tyle obszarów podzielona została Polska, aby w ten sposób stworzyć równe szanse dla organizacji zarówno z dużych, jak i małych miejscowości. W województwie kujawsko-pomorskim utworzonych zostało 10 obszarów. Kryterium podziału było rozmieszczenie sklepów Tesco, ponieważ to tam odbędzie się finałowe głosowanie na najlepsze projekty. Klienci Tesco – a zarazem mieszkańcy danego obszaru – w otwartych głosowaniach zdecydują, które projekty otrzymają grant w wysokości 5 000 zł. W województwie kujawsko-pomorskim łączna pula grantów wyniesie 50 000 zł. Aby zgłosić swój udział, wystarczy wejść na stronę internetową programu www.tesco.pl/pomagamyi uzupełnić formularz, krótko opisując planowane przedsięwzięcie. Wnioski można składać do 3 kwietnia 2016 roku (do godz. 23.59). Przez cały czas można kontaktować się z Biurem Programu, które odpowiada na wszystkie pytania i pomaga w przygotowaniu wniosku. Więcej informacji o programie „Decydujesz, pomagamy” można znaleźć na stronie internetowej: www.tesco.pl/pomagamySzanowni Państwo
Serdecznie zapraszamy na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych pt. „Możliwości wykorzystania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ogłaszanych konkursów w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2016”. Spotkania są organizowane wspólnie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu oraz Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Spotkania skierowane są do lokalnych organizacji pozarządowych, chcących uzyskać wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępnych w województwie kujawsko-pomorskim.
Termin i miejsce spotkań:
Ze względów organizacyjnych spotkania, będą realizowane zgodnie z poniższym podziałem:
· 5 kwietnia 2016 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, sala sesyjna nr 215, I piętro.
Miasto Toruń, powiat toruński, powiat chełmiński, powiat aleksandrowski.
· 7 kwietnia 2016 r. – Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, sala nr 201, II piętro.
Miasto Bydgoszcz, powiat bydgoski, powiat nakielski, powiat sępoleński.
· 12 kwietnia 2016 r. - "Marina Grudziądz", ul. Portowa 8.
Miasto Grudziądz, powiat świecki, powiat grudziądzki, powiat tucholski.
· 14 kwietnia 2016 r. - Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, sala nr 1.
Powiat golubsko-dobrzyński, powiat wąbrzeski, powiat brodnicki, powiat rypiński.
· 21 kwietnia 2016 r. – Inowrocław - dokładne miejsce zostanie podane w najbliższym terminie.
Miasto Inowrocław, powiat inowrocławski, powiat żniński, powiat mogileński.
· 26 kwietnia 2016 r. – Włocławek - dokładne miejsce zostanie podane w najbliższym terminie.
Miasto Włocławek, powiat włocławski, powiat lipnowski, powiat radziejowski.
Przewidywany czas spotkania w każdej lokalizacji to 4.5h, w godzinach 930 – 1400.
Rekrutacja:
Zgłoszenia są przyjmowane pod nr tel. 56 62 18 409 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza ofertowego http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/strona-glowna-rpo/formularz-kontaktowy

Program spotkań: pdfw załączeniu.462.3 KB


Rodzynki z pozarządówki - IX edycja ogłoszona


Jak co roku spieramy promocyjnie Ogólnopolski Konkurs Grantwy "Równać Szanse". Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2016 r., a 30 listopada 2017 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji) z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu.
Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca 2016 roku, o godzinie 12:00.
Więcej informacji na stronie www.ronacszanse.pl


Burmistrz Brześcia Kujawskiego ogłasza konkurs ofert na dotacje w 2016 roku z budżetu gminy na realizację zadań własnych z dziedziny upowszechniania sportu i wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zajęć sportowo - rekreacyjnych

wytworzył(a): - Ireneusz Smoliński (13 stycznia 2016)
wprowadził: Grzegorz Czarniak (13 stycznia 2016, 14:34:45)
ostatnia zmiana


Raport podsumowującym wyniki najnowszych badań sektora pozarządowego
-pdfpolskie_organizacje_pozarzadowe.pdf3.25 MB


Zarząd Województwa ogłosił otwarte konkursy ofert na lata 2016-2018

Przypominamy, że od 2016 roku składanie ofert w otwartych konkursach będzie się odbywało wyłącznie za pomocą generatora ofert. Szczegóły znajdziecie Państwo na portalu www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce generator ofert. Treść poszczególnych regulaminów znajdziecie Państwo w zakładce otwarte konkursy ofert. Więcej informacji na portalu www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl
Zapraszamy do składania ofert.


Uprzejmie informujemy, że składanie wniosków w otwartych konkursach ofert na rok 2016 r. samorządu województwa kujawsko-pomorskiego (ogłoszenie konkursów planowane jest na grudzień 2015 r.) będzie się odbywać wyłącznie za pomocą generatora ofert. Nie będzie możliwości złożenia samej wersji papierowej oferty, jak to było dotychczas. W związku z powyższym, zapraszamy Państwa na szkolenia z wypełniania ofert za pomocą generatora, które odbędą się w dniach 26 listopada i 1 grudnia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Pl. Teatralny 2 (Patio I piętro). Szkolenie w dniu 26 listopada odbędzie się o godz. 14.00 (do 17.00). Szkolenie w dniu 1 grudnia odbędzie się o godz.15.00 (do 18.00). Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu (wraz z podaniem daty szkolenia) drogą mailową, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Zapraszamy również na spotkanie informacyjne z przedstawicielami Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS - w sprawie Programu FIO 2016. Termin spotkania: 24 listopada 2015 r. godz. 14.00, Pl. Teatralny 2 w Toruniu, Patio I piętro.Prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa w spotkaniu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PROGRAM SPOTKANIA
13.30 - 14.00 Rejestracja uczestników
14.00 Powitanie  i otwarcie spotkania
14.15 - 15.30 Prezentacja Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2015 oraz zasad ubiegania się o dotację (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty)
Stefan Kołucki– Departament Pożytku Publicznego, MPiPS
15.30 -15.45 Przerwa kawowa
15.45 -16.15 Prezentacja logiki projektowej projektów społecznych (prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu.
Tomasz Bilicki – Ekspert oceniający oferty w ramach FIO 2016
16.15 - 16.50 Prezentacja z zakresu sprawozdawczości (prezentacja dotycząca rozliczania projektów dofinansowanych)
Krzysztof Zawiślak– Departament Pożytku Publicznego, MPiPS
16.50 - 17.00 Podsumowanie  i zakończenie


Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2015 r. Biuro Współpracy z  Organizacjami Pozarządowymi znajduje się w nowej strukturze organizacyjnej - w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Departamentu, tel. 56 656 10 90.Zapraszamy do zapoznania się z Kierunkowymi zasadami dotyczącymi wyboru oraz dokonywania oceny projektów RPO WK-P 2014-2020 - do pobrania w załączniku. Zasady służą zapewnieniu wystandaryzowanego zestawu informacji dla instytucji, które na jakimkolwiek etapie uczestniczą w realizacji RPO WK-P w procesie wyboru, określania zakresu i celów projektów, elementów projektów, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie Partnerstwa 2014-2020, RPO WK-P 2014-2020 oraz wymaganiami KE. Zapraszamy również do odwiedzenia strony www.mojregion.eu/programowanie-2014-2020/menu-c/dokumenty.html - gdzie znajdują się pozostałe dokumenty


 

wytworzył(a):  - Ireneusz Smoliński (8 października 2015)
wprowadził: Ireneusz Smoliński (8 października 2015, 13:42:56)
ostatnia zmiana

pdfSamorząd Województwa zaprasza wszystkich zainteresowanych, a w szczególności stowarzyszenia i fundacje do zgłaszania swoich opinii i wniosków dotyczących wyglądu i funkcjonowania nowej strony internetowej: http://niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl/

pdfZałącznik


Biuro współpracy z organizacjami pozarządowymi


 
wytworzył(a): - Ireneusz Smoliński
wprowadził: Ireneusz Smoliński (9 września 2014, 9:03:34)
ostatnia zmiana:
Nie wniesiono zastrzeżeń

pdfKrajowe i zagraniczne źródła finansowana działalności III sektora28.93 MB

pdfSprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Gminy Brześć Kujawski z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w roku 2013.

Lipiec 2017
N P W Ś C Pt S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Komunikaty

 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej
  Więcej…  
 • KRUS - Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r.
  Więcej…  
 • Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych
  Więcej…  
 • Konkurs plastyczny „Turystyka na obszarze LGD w oczach młodych mieszkańców”
  Więcej…  
 • Ostrzeżenie odnośnie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenu podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych
  Więcej…  
 • Promocja zawodowej służby wojskowej
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o naborze wniosków /konkurs 5/2017/- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
  Więcej…  
 • Informacja o możliwości otrzymania środków na otwarcie własnej działalności gospodarczej
  Więcej…  
 • Działania LGD w latach 2014-2020
  Więcej…  
 • Informacja KRUS dot. kwoty wolnej od potrąceń oraz kwoty granicznej
  Więcej…  
 • W szkole średnio na jeża?
  Więcej…  
 • Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, wyznaczonych w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń
  Więcej…  
 • List Prezesa KRUS
  Więcej…  
 • Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
  Więcej…  
 • Ogłoszenie - Nabór na członków Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy na lata 2018-2023 kandydatów organizacji społecznych działających na rzecz praw pacjenta.
  Więcej…  
 • Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych
  Więcej…  
 • Informacja ważna dla osób ubezpieczonych w KRUS
  Więcej…  
 • Afrykański pomór świń - infromacja

   

  Więcej…  
 • NOTRE DAME DE PARIS
  Więcej…  
 • Fabryka firm - zostań swoim szefem
  Więcej…  
 • Komunikaty o zagrożeniach upraw roślin PIORiN
  Więcej…  
 • Informacje - KRUS
  Więcej…  
 • Uwaga na kleszcze!!
  Więcej…  
 • Konsultacje społeczne dotyczące powszechnego spisu rolnego 2020
  Więcej…  
 • Komunikat odnośnie wypuszczania drobiu na zewnątrz w chowie przyzagrodowym
  Więcej…  
 • 7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia
 • Informacja dla rolników dot. wieku emerytalnego
  Więcej…  
 • Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
  Więcej…  
 • Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kw. 2017r.
  Więcej…  
 • Lista odmian zalecany (LOZ) do uprawy na rok 2017 w województwie kujawsko-pomorskim
  Więcej…  
 • Informacja dla posiadaczy zwierząt o obowiązku składania spisów zwierząt
  Więcej…  
 • Otwarcie obiektów sportowych
  Więcej…  
 • Ogłoszenie naboru wniosków - Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
  Więcej…  
 • Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r.
  Więcej…  
 • 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
  Więcej…  
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w perspektywie finansowej 2014-2020
  Więcej…  
 • Zmiany przepisów dot. wycinki drzew
  Więcej…  
 • Rozliczenia podatku dochodowego oraz XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
  Więcej…  
 • Kampania „1% dla naszego regionu” po raz siódmy !!!
  Więcej…  
 • Powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o naborze wniosków LGD - Przyznanie pomocy w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych
  Więcej…  
 • Zakladanie firmy przez telefon - informacja
  Więcej…  
 • Nie dla czadu
  Więcej…  
 • Informacja dla rolników dot. zmiany kwoty przychodu miesięcznego lub innych oraz ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017r.
  Więcej…  
 • Poszukujemy pracowników - Mercator Medical
  Więcej…  
 • Zasady potracania zaliczek na podatek dochodowy - dla rolników
  Więcej…  
 • Apel do hodowców drobiu
  Więcej…  
 • Stawki podatkowe 2017
  Więcej…  
 • Informacja dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r.
  Więcej…  
 • Wysoce zjadliwa grypa ptaków
  Więcej…  
 • Informacja dla hodowców drobiu
  Więcej…  
 • Informacja dla posiadaczy świń
  Więcej…  
 • Od 1 grudnia 2016 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych
  Więcej…  
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Więcej…  
 • Uwaga zima!!!
  Więcej…  
 • Projekt -"Samoobrona kobiet" - komunikat WKU
  Więcej…  
 • List Prezesa KRUS
  Więcej…  
 • Komunikat dot. opryskiwaczy
  Więcej…  
 • Czad i ogień - obudź czujność
  Więcej…  
 • Służba Celna ostrzega!!!
  Więcej…  
 • Afrykański pomór świń - Komunikat Pańswowego Instytutu weterynaryjnego
  Więcej…  
 • Wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych (500+)
  Więcej…  
 • Zmiana lokalizacji Agencji Pocztowej w Wieńcu
  Więcej…  
 • Nowa strona internetowa ZUS
  Więcej…  
 • Komuniakt Powiatowego Lekarza Weterynarii
  Więcej…  
 • Informacje Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku
  Więcej…  
 • Oferta finansowa WFOŚiGW
  Więcej…  
 • Dlaczego nie powinno się spalać słomy
  Więcej…  
 • Dyżury radnych
  Więcej…  
 • Informacja dotycząca realizacji programu „Rodzina 500 plus”
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Więcej…  
 • Informacja dotycząca waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w KRUS oraz jednorazowego dodatku pieniężnego dla niektórych emerytów i rencistów KRUS

  Więcej…  

 • Zajęcia z robotyki w Bibliotece Publicznej w Brześciu Kujawskim
  Więcej…  
 • Informacja o działalności Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w 2015 roku

  Więcej…  

 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…  
 • Zwolnienia lekarskie dla ubezpieczonych w KRUS od 1 stycznia 2016 r.
  Więcej…  
 • Platforma informacyjna dla obywateli
  Więcej…  
 • KRUS przestrzega przed oszustami kradnącymi dane osobowe
  Więcej…