herb bk2

Gmina Brześć Kujawski laureatem

logo inwestuj2

Menu

oferty pracy17

kamera online2 copy

filmy promocyjne

Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim powołany został Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/20/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku.
Ośrodek jest następcą prawnym Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim.

 

Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Hanki Sawickiej 5
87-880 Brześć Kujawski
przyjmuje interesantów w godzinach:
Od poniedziałku do piątku, od 7:15 do 15:15
Telefon: 54 231-06-35
Fax: 54 231-06-85
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Skład osobowy Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
1. Jolanta Jaranowska – Kierownik
2. Irena Osińska - starszy pracownik socjalny
3. Eryka Lewandowska – specjalista pracy socjalnej
4. Jolanta Gąsiorowska – specjalista pracy socjalnej
5. Honorata Kułaczkowska- specjalista pracy socjalnej
6. Robert Chełminiak - starszy pracownik socjalny
7. Magdalena Mikołajczyk - Pawlak – inspektor ds. zasiłków rodzinnych
8. Aneta Chmielewska – inspektor ds. zasiłków rodzinnych
9. Grażyna Skruszewicz - podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego
10. Anna Szymczak - pracownik socjalny

BOPS działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U 2015 poz.1310 z dnia 05.08.2015 z późn.zm./

 

„Pomoc Społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnieni, zasoby i możliwości”.

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) Ubóstwa;
2) Sieroctwa;
3) Bezdomności;
4) Bezrobocia;
5) Niepełnosprawności;
6) Długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) Przemocy w rodzinie;
7a) Potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
11) Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
12) Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) Alkoholizmu lub narkomanii;
14) Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) Klęski żywiołowej lub ekologicznej

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód (netto) na osobę w rodzinie nie przekracza:
- dla osoby samotnie gospodarującej 634,00 zł
- dla gospodarstw domowych (rodzin wieloosobowych), 514,00 zł na osobę w rodzinie

 pdfWzory druków

(Dz.U. z 2015 , poz. 1058, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej)
Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc może być udzielana z Urzędu.

 

Przyznanie pomocy poprzedzone jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.

 

Świadczeniami z pomocy społecznej są:
Świadczenia pieniężne:
- zasiłek stały
- zasiłek okresowy
- zasiłek celowy i specjalny celowy
Świadczenia niepieniężne:
- praca socjalna
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
- składki na ubezpieczenie społeczne
- pomoc rzeczowa
- sprawienie pogrzebu
- poradnictwo
- interwencja kryzysowa
- schronienie
- posiłek
- niezbędne ubranie
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia
- mieszkanie chronione
- pobyt w domu pomocy społecznej
- ponadto informuje się ze BOPS realizuje program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w jego ramach udziela się pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach oraz zasiłku celowego na zakup posiłku.


Dokładnych informacji dot. możliwości korzystania z pomocy społecznej można zasięgnąć w Brzeskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Przy BOPS funkcjonuje :
1. Punkt Konsultacyjno Informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin w którym porad bezpłatnych udzielają:
* terapeuta do spraw uzależnień i przemocy 2 razy w miesiącu tj. I poniedziałek i III poniedziałek miesiąca od 15.00 – 18.00.
* psycholog 2 razy w miesiącu tj. I wtorek miesiąca od 15.00 – 18.00 i III wtorek miesiąca
od 16.00 - 18.00
2. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizujący procedurę Niebieskiej Karty. W ramach zespołu odbywają się w zależności od potrzeb posiedzenia zespołu i grup roboczych.
Osoby dotknięte przemocą mogą także korzystać z porad w/w terapeutów a ponadto w każdy poniedziałek od 15.30 – 17.30 czynny jest przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 15 we Włocławku tel. 54 231-02-84 Punkt Poradnictwa Specjalistycznego dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej trudnej sytuacji kryzysowej.
Punkt udziela pomocy w zakresie:
- poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego oraz prawnego osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującymi się w innej sytuacji kryzysowej
- informacji na temat możliwości uzyskania pomocy
- przepisów prawa ułatwiających rozwiązywanie sytuacji kryzysowych
Korzystanie z usług Punktu jest bezpłatne
Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim od 16 czerwca 2014 r. realizuje Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych „KARTA DUŻEJ RODZINY” (DZ. U. Z 2014 r. poz.1863- ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny). Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio , dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki , maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej , rekreacyjnej czy transportowej. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne , ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY”.

pdfKarta dużej rodziny - dokumenty
Informacji na temat programu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny można uzyskać od pracowników socjalnych oraz na stronie: rodzina.gov.pl. Infolinia na temat Karty Dużej Rodziny (22) 6611199.


W Brzeskim Ośrodku Pomocy Społecznej utworzono komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

 

Podstawa prawna realizacji świadczeń rodzinnych:
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r., poz.114 – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy , wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U.z 2015 r. ,poz.1238).


1. Zasiłek rodzinny
Ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy, który trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego – począwszy od miesiąca w którym wpłynął kompletny wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Natomiast w przypadku utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu.


Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania , przyznawania i wypłacania tych świadczeń.
Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko:
1) 18 roku życia lub
2) Nauki w szkole jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia , albo
3) 24 roku życia , jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności , zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 764 zł.
Wysokość zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2015 r. :
- 89 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
- 118 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
- 129 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu :
- urodzenia dziecka (w wysokości jednorazowo 1 000 zł)
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (w wysokości 400 zł miesięcznie)
- samotnego wychowywania dziecka(dodatek przysługuje w wysokości 185 zł miesięcznie na dziecko , nie więcej jednak niż na dwoje dzieci). W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwota 265 zł na dziecko, nie więcej jednak niż na dwoje dzieci.
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (w wysokości 90 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego)
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (80 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia; 100 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia )
- rozpoczęcia roku szkolnego (raz w roku w wysokości 100 zł na dziecko)
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości , w której znajduje się siedziba szkoły- w wysokości 105 zł miesięcznie na dziecko) albo
2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości , w której znajduje się siedziba szkoły – w wysokości 63 zł miesięcznie na dziecko.
Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka „Becikowe”
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka , opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka , jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – „becikowe” i dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawianym przez położną.

 pdfWzór zaświadczenia

Świadczenia opiekuńcze:
1. Świadczenie pielęgnacyjne (w wysokości 1200 zł miesięcznie do 31.12.2015 r. , a od 1.01.2016 r. w wysokości 1300 zł.)
2. Zasiłek pielęgnacyjny (w wysokości 153 zł miesięcznie)
3. Specjalny zasiłek opiekuńczy (w wysokości 520 zł miesięcznie)

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015 r. , poz.859 z późn.zm.)
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów:
1. Od rodzica na podstawie sądowego tytułu wykonawczego , jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego okazała się bezskuteczna;
2. Do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia , albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo;
3. Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł;
4. W wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona :
1. Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
2. Zawarła związek małżeński.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych. Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne , z wyjątkiem decyzji w sprawach dotyczących nienależnie pobranych świadczeń.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od 1 sierpnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do dnia 31 października , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

Osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania Ośrodka o każdej zmianie w ich sytuacji zawodowej, dochodowej i rodzinnej. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nienależnie pobranymi świadczeniami, które podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania z w/w świadczeń można uzyskać w Ośrodku Pomocy.
Dodatkowe informacje
Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 2008 do 2014 roku realizował projekt pn. „Dobry-wybór Aktywność” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu umożliwiła 214 osobom bezrobotnym korzystającym z pomocy społecznej zdobycie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych. Osoby korzystały także z doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, znaczna część z terapii psychologicznej i działań środowiskowych w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Od 2015 roku projekt nie jest realizowany Ośrodek oczekuje na realizację podobnych programów dla osób bezrobotnych korzystających z naszego wsparcia.

 

 

 

 

 

Kwiecień 2017
N P W Ś C Pt S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Komunikaty

 • Informacje - KRUS
  Więcej…  
 • Uwaga na kleszcze!!
  Więcej…  
 • Konsultacje społeczne dotyczące powszechnego spisu rolnego 2020
  Więcej…  
 • Komunikat odnośnie wypuszczania drobiu na zewnątrz w chowie przyzagrodowym
  Więcej…  
 • OGŁOSZENIE KONKURSU 3/2017 - zachowanie dziedzictwa lokalnego
  Więcej…  
 • OGŁOSZENIE KONKURSU 2/2017 - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
  Więcej…  
 • 7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia
 • Informacja dla rolników dot. wieku emerytalnego
  Więcej…  
 • Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
  Więcej…  
 • Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kw. 2017r.
  Więcej…  
 • Lista odmian zalecany (LOZ) do uprawy na rok 2017 w województwie kujawsko-pomorskim
  Więcej…  
 • Informacja dla posiadaczy zwierząt o obowiązku składania spisów zwierząt
  Więcej…  
 • Otwarcie obiektów sportowych
  Więcej…  
 • Ogłoszenie naboru wniosków - Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
  Więcej…  
 • Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r.
  Więcej…  
 • 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
  Więcej…  
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w perspektywie finansowej 2014-2020
  Więcej…  
 • Zmiany przepisów dot. wycinki drzew
  Więcej…  
 • Rozliczenia podatku dochodowego oraz XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
  Więcej…  
 • Kampania „1% dla naszego regionu” po raz siódmy !!!
  Więcej…  
 • Powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o naborze wniosków LGD - Przyznanie pomocy w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych
  Więcej…  
 • Zakladanie firmy przez telefon - informacja
  Więcej…  
 • Rolniku - możesz złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  Więcej…  
 • Nie dla czadu
  Więcej…  
 • Informacja dla rolników dot. zmiany kwoty przychodu miesięcznego lub innych oraz ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017r.
  Więcej…  
 • Poszukujemy pracowników - Mercator Medical
  Więcej…  
 • Zasady potracania zaliczek na podatek dochodowy - dla rolników
  Więcej…  
 • Apel do hodowców drobiu
  Więcej…  
 • Stawki podatkowe 2017
  Więcej…  
 • Informacja dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r.
  Więcej…  
 • Wysoce zjadliwa grypa ptaków
  Więcej…  
 • Informacja dla hodowców drobiu
  Więcej…  
 • Informacja dla posiadaczy świń
  Więcej…  
 • Od 1 grudnia 2016 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych
  Więcej…  
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Więcej…  
 • Uwaga zima!!!
  Więcej…  
 • Projekt -"Samoobrona kobiet" - komunikat WKU
  Więcej…  
 • List Prezesa KRUS
  Więcej…  
 • Komunikat dot. opryskiwaczy
  Więcej…  
 • Czad i ogień - obudź czujność
  Więcej…  
 • Komunikaty
  Więcej…  
 • Służba Celna ostrzega!!!
  Więcej…  
 • Afrykański pomór świń - Komunikat Pańswowego Instytutu weterynaryjnego
  Więcej…  
 • Wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych (500+)
  Więcej…  
 • Zmiana lokalizacji Agencji Pocztowej w Wieńcu
  Więcej…  
 • Nowa strona internetowa ZUS
  Więcej…  
 • Komuniakt Powiatowego Lekarza Weterynarii
  Więcej…  
 • Informacje Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku
  Więcej…