herb bk2

Gmina Brześć Kujawski laureatem

logo inwestuj2

Menu

oferty pracy17

kamera online2 copy

filmy promocyjne

Wybrani w dniu 31 maja 2015 roku, w wyborach powszechnych radni powiatowi Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej reprezentują wszystkich rolników naszego województwa. Spośród nich wyłoniono Walne Zgromadzenie KPIR liczące 38 osób. Na gremium takie składa się po dwóch przedstawicieli każdej z dziewiętnastu rad powiatowych Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.
W dniu 2. lipca na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Walnego Zgromadzenia wybrano:
pięcioosobowy Zarząd w składzie:
Ryszard Kierzek – prezes, powiat żniński
Tadeusz Ziółkowski – wiceprezes, powiat toruński
Sławomir Kowalewski – członek, powiat lipnowski
Stanisław Seklecki – członek, powiat włocławski
Mirosław Smaruj – członek, powiat mogileński,
pięcioosobową komisję rewizyjną w składzie:
Roman Ciesielski – powiat aleksandrowski
Edward Morawski – powiat inowrocławski
Jan Skrzeszewski – powiat chełmiński
Stanisław Drogoś – powiat sępoleński
Jacek Nowak – powiat sępoleński
Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Pan Jacek Nowak.
Delegatem do Krajowej Rady Izb Rolniczych wybrano Marka Borowskiego z powiatu tucholskiego.

Rolę pomocniczą wobec walnego zgromadzenia i zarządu Izby pełnią komisje problemowe wybrane spośród rad powiatowych i walnego zgromadzenia:
- Komisja Budżetu i Finansów w składzie siedmioosobowym, której przewodniczy Pan Mirosław Ozimkowski z powiatu rypińskiego
- Komisja ds. Restrukturyzacji i Modernizacji Wsi w składzie szesnastoosobowym, której przewodniczy Pan Wojciech Pietrzak z powiatu golubski-dobrzyńskiego,
- Komisja ds. Produkcji i Ekonomiki Rolnictwa – w składzie szesnastoosobowym, której przewodniczy Pani Emilia Jaskólska z powiatu rypińskiego,
- Komisja ds. Socjalnych, BHP i Doradztwa Rolniczego – w składzie szesnastoosobowym, której przewodniczy Pani Józefa Błajet z powiatu żnińskiego.

Pracami biura Izby kieruje dyrektor Paweł Wienconek.

Działania nowo wybranego samorządu rolniczego od początku dotyczyły przedsięwzięć mających ograniczać negatywne skutki suszy w rolnictwie. Po spotkaniu w dniu 8 lipca z Panią Ewą Mes - Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Zarząd przedstawił swoje stanowisko w sprawie suszy. Zaapelował o szacowanie strat na obszarze całych gospodarstw dotkniętych suszą a nie tylko na glebach i gatunkach roślin zagrożonych suszą według wskaźników Klimatycznego Bilansu Wodnego. Wielokrotnie informowaliśmy wojewodę i ministra rolnictwa, że przepisy odpowiedzialne za definiowanie zjawiska suszy rolniczej są oderwane od rzeczywistości i nie służą faktycznie poszkodowanym rolnikom. Monitoring tych zjawisk oparty na pomiarach jednej stacji w powiecie jest niemiarodajny. Ponadto powinien on uwzględniać całoroczny bilans wodny.
Premiera i ministra rolnictwa prosiliśmy o pilne uruchomienie programów pomocowych dla poszkodowanych rolników naszego regionu, a w szczególności o:
- maksymalne przyśpieszenie dopłat bezpośrednich i ONW za 2015 rok,
- uznanie suszy jako istotnego powodu zmniejszenia plonów, co wpływa na niewywiązywanie się z umów handlowych i kontraktacyjnych,
- umorzenie składki KRUS z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia,
- rekompensaty gminom utraconych dochodów z powodu umorzenia podatku rolnego,
- pomoc socjalną dla najbardziej poszkodowanych klęską suszy rodzin rolniczych,
- uruchomienie kredytów preferencyjnych na zakup środków do produkcji rolnej,
- prolongatę w spłacie kredytów preferencyjnych zaciągniętych w latach poprzednich,
- ogłoszenia stanu klęski żywiołowej dla naszego województwa, spowodowanej suszą w rolnictwie.
Wnioski te formułowaliśmy we współpracy ze związkami zawodowymi i organizacjami rolniczymi naszego województwa. Problemy suszy w rolnictwie przedstawiane były co najmniej trzykrotnie w lipcu i w sierpniu 2015 roku podczas obrad sejmowej komisji rolnictwa, w których uczestniczyli wiceprezes Tadeusz Ziółkowski, przewodniczący RP KPIR w Bydgoszczy Wojciech Mojzesowicz oraz Paweł Barczak i inni rolnicy z naszego województwa.
II Walne Zgromadzenie KPIR w dniu 28 sierpnia poświęcone było głównie problemowi suszy. Krytycznie oceniono podjęte przez rząd RP działania pomocowe dla poszkodowanych. Zaproponowana pomoc była symboliczna, stanowiła bowiem tylko 1/40 szacowanych strat w produkcji rolnej. Wyrażono ubolewanie z powodu nie ogłoszenia przez rząd RP stanu klęski żywiołowej spowodowanej przez suszę w rolnictwie. Zmieniające się, niejednoznaczne procedury szacowania strat przez komisje, utrudniały sprawne i obiektywne wykonanie ich prac, o czym informowaliśmy wojewodę i ministra rolnictwa. W związku z tym zwróciliśmy się z prośbą o wydłużenie co najmniej o 2 tygodnie terminu wyznaczonego na 30 września, składania przez rolników do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o pomoc „suszową”, czego jednak nie uwzględniono. Ostatecznie do ARiMR wpłynęło znacznie mniej wniosków o odszkodowanie. Pomimo tego przewidziana w budżecie kwota nie wystarczyła na wypłaty zakładanej stawki 400 i 200 zł/ha i musiała być zmniejszona.
Kolejny, ważny problem, z którym zmagają się nasi rolnicy to sytuacja na rynku trzody chlewnej. Z myślą o zahamowaniu drastycznie spadających cen żywca wieprzowego, KPIR zorganizowała w dniu 10 listopada w Przysieku konferencję prasową, w której uczestniczyli rolnicy zrzeszeni w grupach producenckich trzody chlewnej. To ich gospodarstwa szczególnie boleśnie dotyka załamanie się rynku trzody chlewnej. Prezes Ryszard Kierzek przedstawił główne przyczyny dramatycznie pogarszającej się sytuacji: narzucanie rolnikom przez podmioty skupujące i przetwarzające żywiec swoich warunków odbioru a zwłaszcza niskich cen skupu, co jest formą działań monopolistycznych, przypadki nierzetelności zakładów przetwórczych w rozliczaniu produkcji trzody chlewnej w systemie nakładczym, szkodliwe i nieprawdziwe informacje Światowej Organizacji Zdrowia o rzekomych, negatywnych skutkach spożywania mięsa czerwonego, brak właściwej promocji polskiej wieprzowiny.
Nasza Izba przedstawiła te problemy nowemu ministrowi rolnictwa, Krzysztofowi Jurgielowi, z prośbą o podjęcie działań zmniejszających wpływ powyższych czynników na złą sytuację na rynku trzody chlewnej. Wnioskowaliśmy o pilne powołanie zespołu kryzysowego do spraw wieprzowiny oraz o otwarte spotkanie ministra z rolnikami naszego województwa.
Rolnicy zwracali również uwagę na potrzebę bardziej solidarnej, odpowiedzialnej współpracy w ramach grup producenckich. Zwiększenie konkurencyjności osiągnąć można przez systematyczne, wspólne działanie. Należy powrócić do idei mocnego powiązania producentów trzody chlewnej z zakładami przetwórczymi nie tylko poprzez kontraktację ale poprzez posiadanie w nich znacznych udziałów, co wpłynie na większe współdecydowanie. Rozważenia wymaga też propozycja budowy powiatowej ubojni i masarni przez spółdzielnie grup producentów trzody chlewnej, przy wsparciu budżetu państwowego i samorządowego.
Znaczącym dla izb rolniczych wydarzeniem była zorganizowana przez KPIR w dniach 27-28 listopada 2015 roku w Toruniu Pierwsza Krajowa Konferencja Przewodniczących Rad Powiatowych Izb Rolniczych, zatytułowana „Sytuacja społeczno-ekonomiczna w rolnictwie i na obszarach wiejskich – wyzwania dla samorządu rolniczego na najbliższą przyszłość”. Wzięło w niej udział ponad 130 radnych z dziesięciu izb rolniczych w kraju. W ustaleniach końcowych konferencji, zredagowanych przez Pana Romana Włodarza, prezesa Śląskiej Izby Rolniczej, znalazło się 5 wniosków dotyczących sytuacji bieżącej w rolnictwie, między innymi: potrzeby szybkich interwencji agencji rządowych na podstawowych rynkach rolnych, zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, zapewniających równość traktowania podmiotów uczestniczących w obrocie ziemią i konstytucyjną ochronę praw własności, pilną zmianę Prawa Łowieckiego w zakresie szkód łowieckich i ochrony praw właścicielskich, skuteczne ułatwianie sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych, zmian zasad monitorowania suszy w rolnictwie i procedur szacowania szkód klęskowych.
Określono też zadania średniookresowe dotyczące przeglądu PROW 2014-2020, systemu ubezpieczeń w rolnictwie, opracowania narodowego programu melioracji gruntów rolnych, a także 16 szczegółowych zagadnień do rozpatrzenia przez sejmową komisję rolnictwa, wskazując na potrzebę zmiany konkretnych zapisów w ustawach i rozporządzeniach. Ustalenia te Izba nasza przesłała do wszystkich Izb rolniczych w Polsce.
Uczestnicy konferencji wypowiadali wiele krytycznych uwag wobec dotychczasowej działalności swojego samorządu a zwłaszcza wobec Krajowej Rady Izb Rolniczych. Musimy zwiększyć efektywność naszych działań dla dobra rolników, których reprezentujemy przed władzami. Nie możemy tracić lecz odzyskiwać ich zaufanie.
Obrót i zagospodarowanie nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa to problem, w rozwiązywanie którego mocno włączona jest izba rolnicza.
Zarząd zwiększa i umacnia zasady i formy współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania gruntów z zasobów , przeznaczonych na powiększenie gospodarstw rodzinnych. Uzgodnione w roku ubiegłym z radnymi powiatowymi tzw. wyłączenia 30% zaczęto dość intensywnie realizować w przetargach ograniczonych dla rolników. Niestety zostały one mocno ograniczone przez wykup tych gruntów przez spadkobierców byłych właścicieli. Okazało się, że około 80 % gruntów przeznaczonych do sprzedaży jest obciążone roszczeniami. Izba wnioskowała o zaostrzenie przepisów dotyczących gospodarowania na gruntach nabytych od państwa, mających zapobiegać spekulacyjnym obrotem tą ziemią. Część z nich uwzględniono w ustawach o kształtowaniu ustroju rolnego i o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W grudniu 2015 roku wstrzymano jednak proces sprzedaży gruntów, zamieniając je na dzierżawy. Prezes ANR 18 stycznia 2016 roku wprowadził nowe zasady przeprowadzania przetargów na dzierżawy gruntów będących w zasobie Agencji. Najważniejszą z nich wydaje się zawieranie umowy dzierżawy na okres 10 lat, co ma zapewnić rolnikom stabilne warunki gospodarowania.
Każda propozycja dzierżawy bądź skorzystania przez Agencję z prawa pierwokupu w ramach ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, konsultowana jest z radnymi powiatowymi Izby rolniczej a prezes KPIR wydaje opinię zgodną ze stanowiskiem radnych powiatowych. Między innymi na nasz wniosek ANR w grudniu 2015 roku odkupiła ponad 300 ha nieruchomość w powiecie mogileńskim. Wnioskowaliśmy również o kilkuset hektarowe odkupy w powiecie świeckim i o 80 ha w żnińskim.
Walne zgromadzenie naszej Izby widząc potrzebę większego wspierania rolników indywidualnych w pozyskiwaniu gruntów na powiększanie ich gospodarstw, zaleciło utworzenie dodatkowej komisji do spraw obrotu ziemią. Już 25 stycznia 2016 roku komisja ta wniosła wiele krytycznych uwag do projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży gruntów z zasobów własności rolnej Skarbu Państwa.
Zespół pracowników, zwłaszcza w biurze w Przysieku, tworzy silny, drugi po K-PODR w Minikowie ośrodek szkoleniowo-doradczo-informacyjny dla środowiska wiejskiego, świadcząc bezpłatnie głównie doradztwo prawne oraz usługi w zakresie wiedzy o pozyskiwaniu i wykorzystaniu pomocy finansowej ze środków unijnych i krajowych. Współpracując z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy we wszystkich powiatach spotkania szkoleniowe rolników na temat nowego systemu płatności bezpośrednich, wprowadzającego szereg warunków ograniczających, zwłaszcza w zakresie tzw. zazielenienia. Dodatkowo omawiane były zagadnienia stosowania w produkcji rolniczej nie chemicznych metod ochrony roślin, pozyskiwanie w gospodarstwie energii słonecznej przy pomocy urządzeń fotowoltaicznych a także prezentacja różnych programów prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym czy ofert ubezpieczeń Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. W latach 2013 – 2015 działający w strukturach „TUW” Związek Wzajemności Członkowskiej „Partner” uzyskiwał nadwyżkę finansową z tytułu prowadzonej działalności ubezpieczeniowej. Duża część tej nadwyżki przeznaczona została na wsparcie prewencyjnej działalności ochotniczych straży pożarnych – ok. 53 tys. zł w 2013 r. 60 tys. zł w 2014 r. W roku ubiegłym z nadwyżki tej sfinansowano zakup ok. 10 tys. kamizelek odblaskowych dla dzieci klas pierwszych ze szkół wiejskich. W roku bieżącym nie będzie podobnego wsparcia, gdyż w wyniku swojej działalności Związek Wzajemności Członkowskiej „Partner” nie wypracował stosownego zysku, który można by na ten cel przeznaczyć.
W ubiegłym roku przekazaliśmy do KRIR wiele opinii do projektów ustaw i rozporządzeń, mających istotne znaczenie dla rolników. Do ważniejszych należałoby zaliczyć:
- ustawa prawo łowieckie
- rozporządzenia MRiRW w sprawie poszczególnych działań PROW 2014-2020, modernizacja gospodarstw rolnych i wsparcie młodych rolników
- ustawa o płatnościach bezpośrednich
- ustawa o ubezpieczeniu upraw i zwierząt gospodarskich
- rozporządzenie w sprawie wysokości dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego
- rozporządzenia dotyczące sprzedaży bezpośredniej i dostaw bezpośrednich
- rozporządzenie w sprawie bioasekuracji przeciwko ASF

Pozytywnym efektem może być zmiana rozporządzenia pozwalająca na ubieganie się o premie dla młodych rolników, którzy rozpoczęli samodzielne prowadzenie gospodarstwa przed 13 lipca 2015 roku.
Zawiedzeni jesteśmy trybem i sposobem pracy nad ustawą Prawo łowieckie., do której przygotowaliśmy kilkadziesiąt własnych propozycji lecz zaniechano dalszych prac nad tym projektem. Jest zapowiedź osobnej ustawy, regulującej szacowanie szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań.
Wśród innych prac KPIR należałoby wymienić:
- wydanie 70 pozytywnych opinii dla rolników zakupujących grunty z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa o przyjęcie przez ANR jako zabezpieczenie spłaty należności w postaci hipoteki umownej na nabywanej nieruchomości oraz weksla własnego in blanco,
- wydanie 118 opinii do projektów uchwał rad gmin w sprawie przyjęcia podstawy wymiaru podatku rolnego,
- wydanie 46 opinii dotyczących przeznaczenia gruntów rolnych na cele inne niż rolnicze,
- udział w pracach zespołu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) i jego wsparcie finansowe kwotą 10.000 złotych,
- współpraca z Krajową Radą Izb Rolniczych przy organizacji trzech pikników: Drobiowego w dniu 7 czerwca 2015 r., Zbożowego w dniu 12 lipca 2015, Wieprzowego w dniu 1 sierpnia 2015 roku,
- organizacja wojewódzkiego konkursu orki dla rolników i uczniów szkół rolniczych w Bielicach, powiat mogileński,
- współpraca z redakcją rolniczą telewizji regionalnej „Agroregion” - pomoc w przygotowaniu audycji promujących pracę naszych rolników, cotygodniowe notowania cen surowców i produktów rolnych,
- pomoc w organizacji wypoczynku dzieci wiejskich – 95 dzieci wyjechało latem nad morze i w góry, 100 dzieci na zimowiska w góry, 195 dzieci uczestniczyło w półkoloniach zorganizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
Inne, szczegółowe działania, np. udział Zarządu w spotkaniach ważnych dla rolników, dofinansowanie różnych przedsięwzięć promujących pracę, życie, kulturę rolników i wsi, znaleźć można w informacjach zawartych na stronie internetowej KPIR.

Opracował: Wojciech Chwilczyński

Lipiec 2017
N P W Ś C Pt S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Komunikaty

 • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - pobieranie dokumentów od 1 sierpnia 2017
  Więcej…  
 • Sygnał alarmowy (syrena) - 1 sierpnia
  Więcej…  
 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej
  Więcej…  
 • ZUS apeluje-jesteś potencjalnym emerytem?
  Więcej…  
 • LGD - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
  Więcej…  
 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej
  Więcej…  
 • KRUS - Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r.
  Więcej…  
 • Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych
  Więcej…  
 • Konkurs plastyczny „Turystyka na obszarze LGD w oczach młodych mieszkańców”
  Więcej…  
 • Ostrzeżenie odnośnie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenu podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych
  Więcej…  
 • Promocja zawodowej służby wojskowej
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o naborze wniosków /konkurs 5/2017/- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
  Więcej…  
 • Informacja o możliwości otrzymania środków na otwarcie własnej działalności gospodarczej
  Więcej…  
 • Działania LGD w latach 2014-2020
  Więcej…  
 • Informacja KRUS dot. kwoty wolnej od potrąceń oraz kwoty granicznej
  Więcej…  
 • W szkole średnio na jeża?
  Więcej…  
 • Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, wyznaczonych w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń
  Więcej…  
 • List Prezesa KRUS
  Więcej…  
 • Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
  Więcej…  
 • Ogłoszenie - Nabór na członków Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy na lata 2018-2023 kandydatów organizacji społecznych działających na rzecz praw pacjenta.
  Więcej…  
 • Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych
  Więcej…  
 • Informacja ważna dla osób ubezpieczonych w KRUS
  Więcej…  
 • Afrykański pomór świń - infromacja

   

  Więcej…  
 • NOTRE DAME DE PARIS
  Więcej…  
 • Fabryka firm - zostań swoim szefem
  Więcej…  
 • Komunikaty o zagrożeniach upraw roślin PIORiN
  Więcej…  
 • Informacje - KRUS
  Więcej…  
 • Uwaga na kleszcze!!
  Więcej…  
 • Konsultacje społeczne dotyczące powszechnego spisu rolnego 2020
  Więcej…  
 • Komunikat odnośnie wypuszczania drobiu na zewnątrz w chowie przyzagrodowym
  Więcej…  
 • 7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia
 • Informacja dla rolników dot. wieku emerytalnego
  Więcej…  
 • Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
  Więcej…  
 • Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kw. 2017r.
  Więcej…  
 • Lista odmian zalecany (LOZ) do uprawy na rok 2017 w województwie kujawsko-pomorskim
  Więcej…  
 • Informacja dla posiadaczy zwierząt o obowiązku składania spisów zwierząt
  Więcej…  
 • Otwarcie obiektów sportowych
  Więcej…  
 • Ogłoszenie naboru wniosków - Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
  Więcej…  
 • Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r.
  Więcej…  
 • 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
  Więcej…  
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w perspektywie finansowej 2014-2020
  Więcej…  
 • Zmiany przepisów dot. wycinki drzew
  Więcej…  
 • Rozliczenia podatku dochodowego oraz XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
  Więcej…  
 • Kampania „1% dla naszego regionu” po raz siódmy !!!
  Więcej…  
 • Powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o naborze wniosków LGD - Przyznanie pomocy w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych
  Więcej…  
 • Zakladanie firmy przez telefon - informacja
  Więcej…  
 • Nie dla czadu
  Więcej…  
 • Informacja dla rolników dot. zmiany kwoty przychodu miesięcznego lub innych oraz ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017r.
  Więcej…  
 • Poszukujemy pracowników - Mercator Medical
  Więcej…  
 • Zasady potracania zaliczek na podatek dochodowy - dla rolników
  Więcej…  
 • Apel do hodowców drobiu
  Więcej…  
 • Stawki podatkowe 2017
  Więcej…  
 • Informacja dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r.
  Więcej…  
 • Wysoce zjadliwa grypa ptaków
  Więcej…  
 • Informacja dla hodowców drobiu
  Więcej…  
 • Informacja dla posiadaczy świń
  Więcej…  
 • Od 1 grudnia 2016 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych
  Więcej…  
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Więcej…  
 • Projekt -"Samoobrona kobiet" - komunikat WKU
  Więcej…  
 • List Prezesa KRUS
  Więcej…  
 • Komunikat dot. opryskiwaczy
  Więcej…  
 • Czad i ogień - obudź czujność
  Więcej…  
 • Służba Celna ostrzega!!!
  Więcej…  
 • Afrykański pomór świń - Komunikat Pańswowego Instytutu weterynaryjnego
  Więcej…  
 • Wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych (500+)
  Więcej…  
 • Zmiana lokalizacji Agencji Pocztowej w Wieńcu
  Więcej…  
 • Nowa strona internetowa ZUS
  Więcej…  
 • Komuniakt Powiatowego Lekarza Weterynarii
  Więcej…  
 • Informacje Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku
  Więcej…  
 • Oferta finansowa WFOŚiGW
  Więcej…  
 • Dlaczego nie powinno się spalać słomy
  Więcej…  
 • Dyżury radnych
  Więcej…  
 • Informacja dotycząca realizacji programu „Rodzina 500 plus”
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Więcej…  
 • Informacja dotycząca waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w KRUS oraz jednorazowego dodatku pieniężnego dla niektórych emerytów i rencistów KRUS

  Więcej…  

 • Zajęcia z robotyki w Bibliotece Publicznej w Brześciu Kujawskim
  Więcej…  
 • Informacja o działalności Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w 2015 roku

  Więcej…  

 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…  
 • Zwolnienia lekarskie dla ubezpieczonych w KRUS od 1 stycznia 2016 r.
  Więcej…  
 • Platforma informacyjna dla obywateli
  Więcej…  
 • KRUS przestrzega przed oszustami kradnącymi dane osobowe
  Więcej…